Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zarar Görenin Kusuru

5.79

Bedensel zararlarda zarar görenin kusuru, diğer maddi zararlara nazaran daha hassas bir değerlendirmeyi gerektirir. Bedensel zararın tazmininde zarar göreni koruyucu bir yaklaşımın sergilenmesi, kişilik değerlerine özel önem atfeden Türk-İsviçre hukuk sisteminin de bir gereğidir. Vücut bütünlüğü üzerindeki mutlak hakkı ihlâl edilen kişiden beklenecek özen ile mülkiyet hakkı gibi bir malvarlığı hakkı ihlâl edilen kişiden beklenecek özenin niteliği ve kapsamı farklıdır. Zarar görenin zararı arttırmamak için alması gerekli makul önlemlerin sınırını, bu önlemlerin zarar görenin yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kısaca esasen maliyetin karşısına konulamayacak kadar tartışmasız olan kişisel değerlerine etkisi çizer. Kişinin tedaviyi ret hakkı mutlak olarak tanınmalı ve bu dolaylı da olsa sınırlanmamalıdır. Hukuk ve ekonomi öğretisinin ekonomik etkinlik ölçütü özellikle bedensel zararlar söz konusu olduğunda kesinlikle uygulanmamalıdır.Sayfa 5295.80

Bu konuda en önemli tartışmalardan biri zarar görenin tedaviyi ret hakkının kullanmasının kusurlu bir davranış olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir(210). Bizim görüşümüze göre tedaviyi ret hakkı mutlaktır ve bu hakkın kullanımı zarar görenin kusuru gerekçe gösterilerek dolaylı olarak bile sınırlanamaz. Öğretide aksi görüş ise makul tedavileri gerekçesiz reddetmenin zarar görenin kusuru olarak ele alınabileceğini savunmaktadır, kişi hiçbir neden ileri sürmeden iyileşme şansının yüksek olduğu bir tedaviyi reddederse zararını arttırmış olur; bu görüşe göre aksini savunmak zarar görenin zararı bir zenginleşme aracı olarak kullanmasına yol açar(211).

3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölenin (Desteğin) Kusuru
5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru