Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.150

Kişinin beden bütünlüğüne yapılan haksız müdahale yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir. Beden bütünlüğünü ihlâlin ölümle sonuçlanması durumunda maddi tazminat alacak hakkı artık zarar görende değildir, zira onun hak ehliyeti ve kişiliği ölümle sona ermiştir(296). Ölüm aynı zamanda sosyal ilişkilere de kuvvetli etkisi bulunan bir olgudur, sosyal bir varlık olan insanın ölümü başka kişiler üzerinde hem duygusal hem de maddi etkiler yaratır(297). Eğer kişinin ölümü bir haksız fiil sonucu gerçekleşmiş ise, söz konusu etkiler hukuk düzlemine maddi ve manevi tazminat talepleri olarak da yansır. Bununla birlikte ölüm olgusu başka kişilere duygusal veya maddi zarar verse de, bu kişiler kural olarak doğrudan zarar görmüş haksız fiil mağdurları değillerdir; yansıma yoluyla zarar görmüş sayılırlar. Bu nedenle tazminat taleplerini BK m. 49 hükmüne dayandıramazlar(298). Böyle olmakla birlikte ölüm sonucu zarara uğrayan kişilerin maddi zararlarının tazmini istemleri BK m. 53/I b.3’de (eBK m. 45/II) açıkça kurala bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca ölenin yardımından, desteğinden faydalanan kişiler, ölüm nedeni ile yoksun kaldıkları faydayı tazminat olarak talep edebilirler(299). Bu tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Desteğin ölümü ile destekten mahrum kalan bu kişiler “yansıma yoluyla zarar görmüş” kişilerdir(300). Yukarıda da açıkladığımız üzere Türk hukukunda yansıma zarar görenlerin tazminat talep edebilmesi için hukuka aykırılık bağının mevcut olması, normun koruma kapsamında olmaları Sayfa 440 gerekir, başka bir deyişle bu tür zararların tazmini için özel bir koruma normunun varlığına ihtiyaç vardır. Türk hukukunda yansıma zararların tazmin edilebilmesi için açık bir düzenleme aranmaktadır; özel bir koruma normu bulunmuyorsa salt fiille uygun nedensellikte de olan yansıma zararın ortaya çıkmış olması zararın tazminine yetmez zira hukuka aykırılık unsuru eksik kalacaktır(301). BK m. 53/I b.3 hükmü yansıma zarar görenlerin zararlarının tazmini için öngörülmüş açık bir düzenlemedir. Bu açık hüküm uyarınca, ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler bu sebeple uğradıkları zararları tazmin edebileceklerdir. Doğrudan zarar görenlerin dışında kalan kişilerin zararlarının da karşılanmasını öngören BK m. 53/I b.3 istisnai bir hükümdür ve bu nedenle dar yorumlanmalıdır(302).

III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
B. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ