Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.62

Adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında BK m. 66 hükmüne bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Bu hükümle işletmelerde adam çalıştıranın özen yükümlülüğünün kapsamı genişletilmiş ve ağırlaştırılmıştır. Buna göre işletmede adam çalıştıranın, çalışanın hukuka aykırı eyleminden sorumlu tutulmaması için, adam çalıştıran hem BK m. 66/II’deki kurtuluş kanıtlarını getirmelidir, hem de BK m. 66/III hükmünde öngörüldüğü üzere işletmenin çalışma düzeninin de zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispatlamalıdır. Organizasyon sorumluluğu olarak da bilinen bu düzenlemenin kaynağı yine Widmer/Wessner Tasarısı’nın 49a maddesidir. Bu hükme göre: “Ekonomik veya mesleki amaçla faaliyet göste-Sayfa 251ren bir işletme faaliyeti sürdüren kişi, işletmede bir veya birden çok yardımcı kişi kullanıyorsa, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan zararları tazmin etmekle yükümlüdür” (karş. PETL 4:202).

III. ORGANİZASYON SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI