Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI

4.141

BK m. 75 hükmü kural olarak kapsamı belirlenemeyen müstakbel zararlar açısından uygulama alanı bulur. Bu zararlar yeni zararlar değildir. Haksız fiilin yol açtığı yeni zararlar hükmün uygulama alanı dışındadır. Hâkim bu yetkisini saklı tutmamış olsa bile bu zararlar için zamanaşımı süresi içerisinde yeni tazminat davası açılabilir(269). Bu fark nedeniyle yeni zarar ile belirlenemeyen müstakbel zarar arasında ne gibi bir fark olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Öğretide ileri sürülen bir ölçüte göre yeni zarar haksız fiilin dava açıldığı sırada tahmin edilemeyen gelişmeler sonucu yol açtığı zararlardır(270). Önemli olan zararın dava açıldığı tarihte tahmin edilip edilemediğidir. Bir diğer görüşe göre ise bu konuda verilen ilk hüküm incelenmelidir; yeni ortaya çıkan bir zarar olsa bile eğer mahkeme gelecekte uğrayacağı zararların tümünü karşılayan bir tazminata hükmetmişse, yeniden dava açılması söz konusu olamaz(271).

A. MÜSTAKBEL BEDENSEL ZARARIN VARLIĞI
C. İKİ YILLIK SÜRE