Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ

Özel Kaynakça

Aybay, Mehmet Erdem: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, İstanbul, 2013; Burcuoğlu, Haluk: “Haksız Eylem Sorumluluğu Çerçevesinde Bir Nesnenin Kullanım Olanağından Yoksun Kalınmasının Malvarlıksal Zarar Sayılması”, DÜHFD 1984, s. 163 vd.; Büyüksağiş, Erdem: “Tatilden Beklenen Yararın Elde Edilmemiş Olmasının Hukuki Niteliği: Manevi Zarar Kavramına Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, C. I, GSÜHFD 2004, s. 203 vd.; Chappuis, Benoît: “Quelques dommages dits irréparable-Réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine”, SJ 2010 II, s. 165 vd.; Chappuis, Benoît: Le moment du dommage, Fribourg , 2007; İnceoğlu, Murat M.: “Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat Talepleri”, BATİDER 2008, C. Sayfa 160 XXIV, S. 4, s. 77 vd.; Karakaş, Fatma Tülay: “Tatildeki Dinlenme Olanağından Yoksun Kalınması”, BATİDER, 2006, C. 23, S. 4, s. 183 vd.; Petitpierre Gilles: “Le préjudice patrimonial et le tort moral: vers de nouvelles frontières ?”, in Chappuis/Winiger (édit.), Le préjudice, une notion en devenir, Journée de la responsabilité civile 2004, Genève, Bâle, Zurich 2005, s. 63 vd.; Sayın, Feyza Eren: Paket Tur Sözleşmesi, İstanbul, 2017; Serozan, Rona: “Tendenzen zur Normativierung und Individualisierung der Schadenszurechnung”, Verantwortlichkeit im Recht: Türkisch-schweizerische Juristenwoche 1980 in Zürich und Bern, Band 2, Zürich, 1981, s. 447 vd.; Topuz, Murat: “Türk Hukukunda Normatif Zararın Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Edilen Tazminat”, Sektörel Bazda Tüketici Uygulamaları, Ankara, 2016, s. 292 vd.; Zevkliler, Aydın: “Paket Tur Sözleşmeleri ve Normatif Zarar”, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C. III, İstanbul, 2016, s. 799 vd.; Zeytin, Zafer: “Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi I. Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı”, BATİDER 1999, C:XX, S: 2, s. 71 vd; Zeytin, Zafer: “Alman Hukuku’nda Zarar Kavramı ve Gelişimi III. “Manevi Zarar Olarak ‘Boşa Geçen Tatil Zamanı’”, BATİDER 2003, C: XXII, S:1, s. 185 vd.

A. GENEL OLARAK
C. FİİLİ ZARAR-YOKSUN KALINAN KÂR