Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

Özel Kaynakça…

Akipek, Şebnem: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Manisa Barosu Dergisi, 1994,…

Borçlar Kanunu dışındaki kanunlarda düzenlenen kusursuz sorumluluk hâllerinden biri de çevreyi kirletenlerin sorumluluğudur. Bu sorumluluk Çevre Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre: “(1) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. (2) Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. (3) Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl sonra zamanaşımına uğrar”. Hükümde sorumluluğun doğması için kusur şartının aranmadığı açıkça belirtilmiştir; bununla birlikte sorumluluğun tehlike sorumluluğu mu yoksa ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu mu olduğu tartışmalıdır(471). Bir görüşe göre söz konusu olan ağırlaştırılmış sebep sorumluluğudur, çevrenin kirletilmesine sebep olma bu sorumluluğun esasını oluşturur(472). Bizim de katıldığımız görüşe göre ise bu sorumluluğun bir tehlike sorumluluğu olduğunun kabulü gerekir(473). Bunun nedeni bazı işletmelerin sadece varlığının çevre için özel ve tipik bir tehlike oluşturmasıdır(474). Çevreyi kirletenin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olduğunun kabulü ile de söz konusu sorumluluğun BK m. 71 kapsamında ele alınması mümkün olur. Çevre Kanunu m. 28 hükmünün yetersiz kaldığı durumlarda BK m. 71’in uygulanması amaca uygun bir yorum olacaktır (BK m. 71/III)(475).Sayfa 346

B. SİVİL HAVA ARACINI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Dördüncü Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ