Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KURTULUŞ KANITI

3.80

Kusur Karinesi: BK m. 67/II hükmüne göre: “Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz”. Hayvan bulunduranın karine olarak gerekli özeni göstermediği kabul edilmiş ancak ona bir kurtuluş kanıtı getirme imkânı sunulmuştur(145). Hayvan bulunduran zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. İspat Sayfa 260 edilecek özen objektif özendir(146). BK m. 67’de düzenlenen sorumluluğun kusura dayanmaması nedeni ile hayvan bulunduranın ayırt etme gücünü kaybetmiş olmasının sorumluluğu engellemeyeceği savunulmuştur(147). Burada ispat yükünün ters çevrildiği bir kusur sorumluluğu olduğunu savunduğumuz için biz bu son fikre katılmıyoruz; aksinin kabulü ayırt etme gücünden yoksun hayvan bulunduranın sorumluluğunu kurtuluş kanıtı getirilemeyen bir kusursuz sorumluluk kılacak, bu da ayırt etme gücüne sahip hayvan bulunduranın sorumluluğundan daha katı bir uygulama olacaktır. Bu nedenle gerekli özenin gösterilememesinin nedeni ayırt etme gücünün kaybı ise, her ne kadar bu kusurun sübjektif değerlendirmesini içerse de, kusura ilişkin görüşümüz çerçevesinde buna istisna tanıdığımız için sorumluluk kurulmayacaktır.

B. ŞARTLARI
D. ALIKOYMA VE HAYVANI ÖLDÜRME HAKKI