Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. YANSIMA ZARAR

Özel Kaynakça

Çakırca, Seda İ.: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, İstanbul, 2011; Kılıçoğlu, Kumru: Yansıma Yoluyla Zarar, Ankara, 2012; Koçyiğit, Pınar: “Türk Hukukunda Yansıma Zarar ve Yansıma Zararın Tazmin Edilebilirliği”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 253 vd.; Özel, Çağlar: “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD 2001, C.50, S.4, s.81 vd.; Tandoğan, Haluk: Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk İsviçre ve Alman Hukuku Bakımından Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara, 1963; Tercier, Pierre: La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile, Gedächtnisschrift Peter Jäggi [kıs.Préjudice réfléchi], Fribourg 1977, s. 239 vd.; Yurtcan, Hazal: “Fransız Hukukunda Yansıma Zararların Tazmini”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 487 vd.

3. Eşyaya Gelen Zarar
F. SALT MALVARLIĞI ZARARI