Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

2.72

Hukuka aykırılık sorumluluğun kurucu unsurudur(143). Haksız fiil sorumluluğunun doğması için her şeyden önce hukuka aykırı bir fiilin Sayfa 86 mevcut olması gerekir. Hukuka aykırılıktan bahsedebilmek için yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk normunun ihlâli gerekir(144). Hemen belirtmek isteriz ki -bu konu oldukça tartışmalı bulunmakla birlikte- hukuka aykırılık unsurunun genel bir mahiyet taşıdığı yönündeki görüşe katılmaktayız(145). Haksız fiilin ve suçun unsuru olan hukuka aykırılık birbirinden farklı değildir, zira iki durumda da hukuka aykırılık, hukuk normunun ihlâl edilmesi suretiyle ortaya çıkan eylemin hukuk düzeni ile çatışmasıdır(146). Haksız fiil ile suç arasında nitelik farkı bulunmamaktadır, fark yaptırımdadır, hukuka aykırı bir fiile kanunda ceza bağlanmışsa o fiil suçtur, aksi hâlde sadece haksız fiildir(147). Bu nedenle de her suç haksız fiildir, ancak tüm haksız fiiller suç teşkil etmez. Bununla birlikte hukuka aykırılık unsuru bakımından suç ve haksız fiil nitelik farkı taşımaz(148).

§3. HUKUKA AYKIRI FİİL VE HUKUKA AYKIRILIK
II. FİİL