Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 192

I. GENEL OLARAK

2.263

Bir zararın tazmin edilebilmesi için hukuka aykırı eylem ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekir(579). Nedensellik bağı sorumluluğun kurucu unsurudur. Bu önemine rağmen nedensellik bağının bulunmasından ne anlaşılması gerektiği, tazminat hukukunun da, ceza hukukunun da en çetrefil konusudur(580). Kanunda da bir tanımın bulunmaması nedeniyle nedensellik bağının çerçevesini çizme işi yine yargı ve özellikle de öğretiye düşmüştür(581). Nedensellik bağının sadece hukuki değil felsefe(582) ve fizik başta olmak üzere doğa bilimlerinin de önemli bir konusu olduğu düşünüldüğünde, kanunda hukuki bir tanımının verilmesi de ne derece mümkün ve doğru olacaktır? Bu nedenle kanunda öğretideki tartışmayı sonlandırıcı bir tanım da verilmemelidir. Borçlar Kanunu tasarı aşamasındayken uygun nedensellik bağı çerçevesinde bir tanım verilmek istenmiş ancak daha sonra yerinde bir şekilde bundan vazgeçilmiştir(583). Tasarın önceki hâllerinde verilen tanım şu şekildedir (m. 58/I): “Yaşam deneyimlerine ve olayların olağan akışına göre, bir zarar belli bir fiilin beklenen uygun sonucu ise, zarar ile fiil arasında nedensellik bağı vardır”. Bu tanım aşağıda açıklayacağımız uygun nedensellik bağı teorisine uygundur ancak bu teorinin de birçok zaafı bulunmaktadır.

§5. NEDENSELLİK BAĞI
II. NEDENSELLİK BAĞINA İLİŞKİN TEORİLER