Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 495

II. DURUMUN GEREĞİ

A. GENEL OLARAK

5.25

BK m. 51 hükmü uyarınca hâkim tazminatın kapsamını belirlerken durumun gereğini de göz önüne alacaktır. Bu bağlamada hâkimin durumun gereğini, tazminatın belirlenmesi aşamasında mı zararın belirlenmesi aşamasında mı dikkate alacağı da tartışılabilir. Bizim görüşümüze göre durumun gereği tazminatta indirim nedenidir ve bu nedenle tazminatın belirlenmesi aşamasında dikkate alınır(58). Bununla birlikte hâkimin durumun gereğini dikkate alması tarafların sosyo-ekonomik durumunu da göz önünde tutarak, hakkaniyete dayalı olarak bir indirim nedenine karar verebileceği anlamına da gelmez. Nitekim BK m. 51 hükmünde, eBK m. 43’e göre önemli bir fark bulunmaktadır. eBK m. 43 hükmünde yer alan “hâl ve mevkiin icabına” ibaresine yeni hükümde yer verilmemiştir. Bunun yerine “durumun gereği” ibaresi tercih edilmiştir. Bizim görüşümüze göre söz konusu olan basit bir terim değişikliği değildir. Her ne kadar madde gerekçesinde bir açıklık olmasa da BK m. 51 hükmünde kullanılan bu ifade ile, hâkimin tazminatın belirlenmesinde tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak tazminattan indirim yapması imkânı ortadan kaldırılmıştır(59). Sadece hakkaniyete dayanılarak tazminatın belirlenmesi, Sayfa 496 zarar gören ile zarar veren arasındaki borç ilişkisinin dengesini bozar. Hukuk güvenliği zarar gören için olduğu kadar zarar veren açısından da sağlanmalıdır.

I. GENEL OLARAK
B. YAPISAL YATKINLIK