Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 24

II. WIDMER/WESSNER TASARISI

1.31

İsviçre haksız fiil hukukuna ilişkin reform tekliflerinden ilki Türk hukuku açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma Borçlar Kanunu’nun hazırlığında da etkili olmuş “Sorumluluk Hukukunun Gözden Geçirilmesi ve Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Federal Kanun Ön Tasarısı”dır (Avant-projet de loi fédérale sur la révision et l’unification du droit de la responsabilité civile)(80). Ön Tasarı’yı hazırlayan hocaların ismi ile anılan ve bizim de bu nedenle “Widmer/Wessner Tasarısı” olarak isimlendireceğimiz bu çalışma Türk hukuku açısından önemlidir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiilden doğan borç ilişkileri ile ilgili bölümü bu Ön Tasarı’dan esinlenilmiş bir bölümdür; ancak kanun tasarı aşamasındayken birçok değişikliğe uğramıştır. Tasarı’nın 2005 yılındaki versiyonunda yer alan haksız fiilden doğan borç ilişkileri hükümleri, Widmer/Wessner Tasarısı birebir tercümesi iken; zamanla bu çalışmanın kalbini oluşturan hükümlerinden vazgeçilmiş ancak bağlamından kopartılan başka hükümler korunup yasallaştırılmıştır (karş. BK m. 60, BK m. 66/III, BK m. 71, BK m.76)(81).

I. GENEL OLARAK
III. OR 2020