Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ZARARIN İSPATI

4.9

MK m. 6 hükmüne göre: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür”. Zarar görenin de zararını ispat etmesi gereği ispata ilişkin bu genel kuralın BK m. 50’ye yansımasıdır(14). Haksız fiil sorumluluğunda zarar gören hakkını dayandırdığı olguların varlığını, başka bir deyişle zararı ve zarar verenin kusurunu ispatla yükümüdür. BK m. 50 uyarınca zarar görenin sadece zararın varlığını ispat etmesi yeterli değildir, miktarını Sayfa 352 da ispat etmelidir(15). Zararı ispat yükü, zararın varlığını iddia eden üzerindedir. Soyut zarar iddialarının ortaya konulması yeterli olmayacaktır. Zararın somut ve gerçek verilere dayalı olarak tam olarak ispatlanması gerekir. Ancak bu aşamadan sonra tazminatın belirlenmesine geçilebilir. İspat edilmesi gerekli zarar aşağıda açıklanacağı üzere hukuka aykırı fiil ile uygun nedensellik içerisinde olan zarardır.

I. GENEL OLARAK
III. HUKUKA AYKIRI EYLEMLE UYGUN NEDENSELLİKTE BULUNAN ZARARIN TAZMİN EDİLEBİLMESİ