Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.35

Denkleştirme kural olarak ortaya çıkan yarar miktarının zarar miktarından çıkartılması suretiyle yapılır. Bununla birlikte denkleştirmenin aynen yapılmasına da bir engel yoktur; sağlanan yararın zarar verene verilmesi ile de denkleştirme yapılabilir(82). Denkleştirmenin ne şekilde yapılacağı kişiye ve eşyaya gelen zararlar bakımından ayrı ele alınmalıdır(83). Eşyaya gelen zararlarda hasar gören eşyanın hurda değeri, enkaz değeri gibi değerler denkleştirme yapılırken dikkate alınmaktadır(84). Kişiye gelen Sayfa 369 zararlar ise özel olarak BK m. 55’de düzenlenmiştir. Destekten yoksun Sayfa 370 kalma ve bedensel zararların belirlenmesine ilişkin olan bu hükme göre: “(1) Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. (2) Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır”. Bu hüküm uyarınca destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar hesaplanırken, kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler denkleştirmeye tabi tutulmayacaktır. Hükmünde geçen “kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri” sosyal güvenlik ödemeleri bir kişinin ölümü veya yaralanması hâlinde sosyal sigortalar kurumlarınca yapılan ödemelerdir.

II. DENKLEŞTİRMEYE KONU YARARLAR
§4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ