Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 457

IV. CENAZE GİDERLERİ VE ÖLÜME KADAR ORTAYA ÇIKAN DİĞER MADDİ ZARAR KALEMLERİ

4.180

BK m. 53 hükmünde destekten yoksun kalma tazminatı dışında iki maddi zarar kalemi daha sayılmıştır. Hükümde “ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır” cümlesi nedeni ile sayılan maddi zarar kalemlerinin sınırlı sayıda olmadığı anlaşılmaktadır(373). Bununla birlikte sınırlı sayıda olmayan maddi zarar kalemlerinin ne olduğu hususu belirlenmelidir. BK m. 53/I b.3 hükmünde yer alan destekten yoksun kalma tazminatı şartları dışında bir yansıma zarar kaleminin tazmin edilmesi kanımızca mümkün değildir zira Türk hukukunda yansıma zararların tazmininde hukuka aykırılık bağının kurulması için özel bir koruma normunun varlığı aranmaktadır. Sınırlı sayıda olmayan kalemler, BK m. 53/I b.1 ve b.2’de yer alan cenaze masrafları ve ölüm hemen gerçekleşmemişse ortaya çıkan tedavi masrafları ve iş gücü kaybı nedeni ile uğranılan zararlardır; bunlar dışında da ölüme bağlı masraflar yapılabilir ve bu maddi zarar kalemleri de tazmin edilecektir. Bu kalemlerin kimin malvarlığında doğduğu ve kimin tarafından talep edilebileceği de önemli meselelerdir.

E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ
§7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HÂLİNDE DENKLEŞTİRME