Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. NORMUN KORUMA AMACI (HUKUKA AYKIRILIK BAĞI)

2.103

Normun koruma amacı kuramı Türk hukukunda ağırlıklı olarak hukuka aykırılığın varlığı veya yokluğu kapsamında dikkate alınan bir kuramdır(232). Bizim de katıldığımız Türk hukukundaki baskın görüş mutlak hak ihlâllerinde sonucun hukuka aykırılığını kabul etmekte, mutlak hak dışındaki menfaat ihlâllerinde ise özel bir koruma normunun varlığını ve zarar gören kişinin ve değerin bu özel koruma normunun kapsamına, koruma amacına girmesini aranmaktadır (233). Mutlak hak ihlâli söz konusu değilse zarar görenin ve zarar verilen değerin kapsamına girdiği bir normun bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Bu husus normun koruma amacı kuramı kapsamında değerlendirilir ve hukuka aykırılık bağı tespit edilir. İhlâl edilen hukuk kuralının koruyucu amacı ile, ihlâl edilen menfaat arasında bulunması gereken hukuki ilişki hukuka aykırılık bağı olarak adlandırılmıştır(234). İhlâl edilen menfaatin hukuk kuralının kapsamına girip girmediği tespit edilirken normun koruma amacı kuramından yararlanılacaktır. Sayfa 1042.104

Normun koruma amacı kuramı özellikle Alman hukukunda geliştirilmiş bir kuramdır(235). Hukuka aykırılık bağı veya normun koruma amacı ihlâl edilen hukuk kuralı ile ihlâl edilen menfaat arasında bulunması gerekli ilişki olarak tanımlanmıştır(236). Sorumluluğun varlığı ve sınırları tespit edilirken normun kapsamına ve koruma amacına bakılır(237). Kuramın uygulanabilmesi için öncelikle içeriği belirlenebilecek bir norm ve bunun ihlâl edilip edilmediği tespit edilmelidir, daha sonra da ihlâlin sonuçlarının o normun koruma amacı uyarınca yasak davranışa isnat edilip edilemeyeceği incelenmelidir(238).

B. HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ
V. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK İLE HUKUKA AYKIRILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ