Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

a) 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2

27/1/1927 tarihli ve 968 sayılı Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Maarif Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik” ibaresi “Cumhurbaşkanınca tanzim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “nizamnamesinde” ibaresi “ilgili mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

28/5/1927 tarihli ve 1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 5

16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, ikinci paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanlığınca teklif edilecek ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiyenin göstereceği lüzum ve Heyeti Vekilenin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (A) alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (B) alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (6) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (11) numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın (6) ve (11) numaralı bentlerinde yer alan “,sıkıyönetim” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiye ile kararlaştırılarak Heyeti Vekile kararına iktiran ettirildikten sonra” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile sıkıyönetim” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiyenin de muvafakati lahik olmak şartiyle İcra Vekilleri Heyetince bir cetvel halinde tesbit, Müdafaai Milliye Vekaletiyle sair icap edenlere” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca bir cetvel halinde yayımlanır ve” şeklinde ve “Başkumandanlık ve Heyeti Vekilece” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taallûk ettiği Vekaletin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 77 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Ek 1 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığınca altı ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 8

20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, nizam ve talimatlara” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, nizam, talimat” ibaresi “mevzuat” şeklinde,

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve nizamnamelerine” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

ç) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlar, nizamlar ve talimatlar” ibaresi “mevzuat” ve kanunlar, nizamlar ve talimatların” ibaresi “ve mevzuatın” şeklinde,

d) 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

e) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve nizam ve talimatnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde,

f) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 87 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

ğ) 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

h) 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ı) 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” ve “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

i) 131 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

j) 141 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

k) 211 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

l) 294 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 10

26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11

24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarına ve nizamname ve şartnamelerine” ve “kanun ve nizamname ve talimatnamelerine” ibareleri “mevzuatına” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

d) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

e) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanuna ve nizamnameye” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 12

12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13

21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nizamname” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14

4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve nizamnamelerinin” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “tüzüklere” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ve aynı fıkrada yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde,

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

ç) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname yapılacaktır” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca çıkarılır” şeklinde,

d) Ek 7 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 15

7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ç) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi ile (V) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

e) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

f) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ğ) 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

h) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ı) 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında tanzim olunacak bir Nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 16

26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Sağlık bakanlarınca tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 17

30/5/1940 tarihli ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 18

30/11/1942 tarihli ve 4308 sayılı Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalariyle İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19

16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunun 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20

7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ““Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nden” ibaresi “birinci fıkrada belirtilen yönetmelikten” şeklinde ve “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne” ibaresi “Yönetmeliğe” şeklinde ve “tüzükten” ibaresi “yönetmelikten” şeklinde,

c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüğüne” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmeliğe” şeklinde,

ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüğü” ibaresi “yönetmeliği” şeklinde,

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tüzükle” ibaresi “Yönetmelikle” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 22

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi olmayan bakanlara” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara” şeklinde değiştirilmiş, “eski başbakanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eski cumhurbaşkanı yardımcıları” ibaresi eklenmiş, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları” ibaresi “Bakan yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve “Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere” ibaresi “üst düzey görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının altıncı paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun;

a) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça hazırlanan tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” ve dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” ve ikinci fıkrasında yer alan “Kararnamede” ibaresi “Kararda” şeklinde ve aynı fıkranın (2) numaralı bendinde yer alan “kararnamede” ibaresi “kararda” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 47 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır ve” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25

23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bunlara bağlı nizamname ve talimatname” ibaresi “ilgili diğer mevzuat” şeklinde,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “nizamnameleri” ibaresi “yönetmelikleri” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 26

2/7/1953 tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 27

10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname ve talimatnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 22/A maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “, kararname” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 48/A maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29

18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30

27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararnamesi” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31

27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 32

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun;

a) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başvekil” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, “Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” şeklinde değiştirilmiş ve “Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,” ibaresi ile “Başbakanlık Müsteşarı,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti karariyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerine İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

h) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33

9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dahiliye, Milli Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler Vekaletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34

25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “nizamname ve talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzüğü” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “kanun ve tüzüklerin” ibaresi “kanunların” şeklinde değiştirilmiş ve (1) bendinde yer alan “tüzük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 35

27/6/1956 tarihli ve 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başvekaletin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun;

a) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 39 uncu maddesinin üçüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 37

16/7/1956 tarihli ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 38

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '';İmar ve İskan Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

f) 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

ğ) Ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca” ibaresi “sınırları Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 39

1/9/1956 tarihli ve 6850 sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salâhiyet Verilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40

15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde,

b) 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde,

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

ç) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

d) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

e) 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

f) 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde,

g) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

ğ) 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde,

değiştirilmiştir.

“Yönetmelik

MADDE 44

Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, münhasıran Birlikçe düzenleneceği öngörülenler hariç, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.”

MADDE 41

9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “diğer mevzuatta” şeklinde,

c) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde,

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “ilgili bakanlıkça çıkarılan yönetmelik”, ikinci fıkrasında yer alan “Sığınak Tüzüğünde” ibaresi “birinci fıkra uyarınca çıkarılan yönetmelikte” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

f) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca bir tüzük hazırlanır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yönetmelik çıkarılır” şeklinde,

g) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamnamede” ibaresi “ilgili kurumca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

ğ) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde,

h) Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde,

ı) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 42

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (1) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 43

6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44

16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

c) 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde,

değiştirilmiştir.

“Yönetmelikler

MADDE 20

Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, münhasıran Bakanlıkça düzenleneceği öngörülenler hariç, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.”

MADDE 45

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 32 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (9) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, aynı bendin ikinci paragrafında yer alan "‘Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar, Merkez Komisyonunun teklifi üzerine,” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (4) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (7) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (10) numaralı bendinde yer alan “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (13) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı, (8) numaralı, (9) numaralı, (14) numaralı bentlerinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci, altıncı, yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Mükerrer 111 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Mükerrer 121 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) Geçici 67 nci maddesinin altıncı ve onyedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) Geçici 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

n) Geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Geçici 82 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde, (b) fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 74 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ve ikinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 215 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 267 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kararnamelerde” ibaresi “kararlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinin üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Geçici 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

a) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 49

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “kararname” ibaresi “karar” şeklinde ve (b) fıkrasında yer alan “kararname ile almaya Bakanlar Kurulu” ibaresi “karar ile almaya Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) Ekinde yer alan (2) sayılı Tablonun “V- Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan “Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (19) numaralı sırasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 51

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

a) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve Hükümet üyeleri,” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,” şeklinde,

ç) 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) Mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) Ekinde yer alan (1) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) Ekinde yer alan (4) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) Ekinde yer alan (8) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.