Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 3)

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1

29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Sosyal Hizmetler Alanında Razı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 1 ila 31 inci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 35 inci maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4

9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkra gereğince” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 12/A ila 40 ıncı maddeleri, ek 1 inci, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 17 nci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5

29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6

7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders ücreti

MADDE 8

(1) Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir.”

c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Dışişleri Bakanlığının” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f) bentleri, ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) bentleri, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkraları, sekizinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 11 ila 14 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 21 ve 22 nci maddeleri, geçici 1 ila 6 ncı maddeleri ile eki (1), (2), (3) ve (4) sayılı listeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7

3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8

19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;

a) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde, “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) EÜAŞ, mülga TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir.

(8) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir.

(9) EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar.

(10) EÜAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(11) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, EÜAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür.

(12) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin ederler.

(13) EÜAŞ; dokuzuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(14) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür. ”

f) 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

g) 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, bu Kanun kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

ğ) Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Geçici 4 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’ta görev yapan tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük hakları ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a atanmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’a ait işletme ve yatırım bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilmiş sayılır. Mülga TETAŞ’ın EÜAŞ’a devri sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 23

(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mülga TETAŞ’ın leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ, mülga TETAŞ yerine taraf sıfatı kazanır. Mülga TETAŞ’ın mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a devredilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 24

(1) Diğer mevzuatta, bu Kanunun 26 ncı ve mülga 27 nci maddelerine yapılan atıflar, 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Mevzuatta mülga TETAŞ’a yapılan atıflar EÜAŞ’a yapılmış sayılır.”

MADDE 10

3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun;

a) Adında yer alan “Yurtlar Kurumu” ibaresi “Yurt Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin başlığı “Amaç” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt” ibaresi “Yurt” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Koordinasyon ofisleri

MADDE 11

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtdışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

ç) Üçüncü Bölümünün başlığı “Görevler” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddesinde yer alan “Kurum; yüksek” ibaresi “Yüksek” şeklinde ve “verir” ibaresi “verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim” ibaresi “Öğrenim” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Kurum Yönetim Kurulu” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve maddede yer alan “Kuruma”, “Kurumca” ve “Kurumdan” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

f) 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek” ibaresi “Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para,” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli” ibaresi “Gerekli” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “mülkiyeti kendisine, Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kurumca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri” şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde, ondördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde ve “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Kurum tarafından” ve “Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle” ibareleri, yedinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulu tarafından” ve “Kurumca” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “kamulaştırma veya” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca vergi” ibaresi “Vergi” şeklinde, “Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 28 inci maddesinin başlığı “Özel hesabın gelirleri” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Özel hesabın” şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

j) 36 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, “2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin” ibaresi “8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine” şeklinde, “esaslar yönetmeliklerle belirtilir” ibaresi “usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “muameleler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi” ibaresi eklenmiştir.

k) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan “Kuruma kamusal” ibaresi “Kamusal” şeklinde, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 1 inci maddesi, 3 ila 10 uncu maddeleri, 12 nci maddesi, 22 nci maddesi, 24 ila 27 nci maddeleri, 30 ila 35 inci maddeleri, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci, 44 üncü, 45 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinde yer alan “Bakanlığına bağlı, merkezde katma bütçeli ve” ibaresi “Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiş, “Spor Genel Müdürlüğünün,” ve “ise” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Bakanlığının” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne bağlı” ibaresi “Bağlı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “hizmetleri” ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü,” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Bunların hazırlanması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

i) 14 üncü maddesinin madde başlığında yer alan “Genel Müdürlüğün” ve birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünün” ibareleri, “Özel hesabın” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük,” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi “Gençlik ve spor” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce tescil” ibaresi “Tescil” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “valinin” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasındaki “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesindeki “Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında” şeklinde ve “Spor Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

o) 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi

MADDE 34

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.”

ö) 36 ncı maddesinin madde başlığında yer alan “Genel Müdürlük” ile maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibareleri “İl müdürlüklerinin” şeklinde ve “malları” ibaresi “mal ve paraları” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 37 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 2 nci maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla” ifadesi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

s) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde”, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, (c) bendinde yer alan “tesislerinden Genel Müdürlükçe” ibaresi “tesisleri ile gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Sportif faaliyetlere” ibaresi “Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine, gençlik ve spor kulüplerine veya gençlik ve spora hizmet verilen tesislere” şeklinde ve “ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek esaslara” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri için gerekli olan organizasyonların yürütülmesi ile araç, gereç ve malzemelerin temini,”

ş) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve “ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

t) Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük ceza” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna” ibaresi “Merkez Spor Disiplin Kuruluna” şeklinde, “Merkez Ceza Kurulunca” ibaresi “Merkez Spor Disiplin Kurulunca” şeklinde, ayrıca bu maddede yer alan “Genel Müdürlük”, “Genel Müdürlüğün”, “Genel Müdürlükçe”, “Genel Müdürlüğe”, “Genel Müdürün”, “Bakan”, “Bakana”, “Bakanın” ibareleri sırasıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığınca”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

u) Ek 9/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük bütçesine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine özel” şeklinde ve “Genel Müdürlük” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

v) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “ve liglere katılan” ibaresi “gençlik ve” şeklinde değiştirilmiştir.

y) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

z) Ek 12 nci maddesinden sonra gelmek üzedre aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 13

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçileri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesindeki yetkiyi haizdir.

Özel gelir ve hesap

EK MADDE 14

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında;

a) Bakanlığa veya gençlik ve spor il müdürlüklerine ait veya tahsis edilmiş sayılan her türlü taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, anılan taşınmazlar bünyesinde yer alan salon, büfe, kantin, yemekhane, otopark ve benzeri ticari ünitelerin kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden doğan gelirler ile müsabaka, sponsorluk ve reklam gelirleri,

b) 351 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

c) Kredi geri ödemeleri, masraf payı ve faizleri,

ç) 5102 sayılı Kanun gereğince diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılan burs ödemeleri,

d) 3289 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

e) 7258 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

f) 5602 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden elde edilen gelirler,

ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak kaydedilir. İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen gençlik, spor ve yurt hizmetleri gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. Bakanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydedilir.

(2) Bu madde ile kaydedilen ödenekler Bakanlığın merkez muhasebe birimi adına açılacak özel hesapta izlenir. Bakanlık özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dâhil harcamaların giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; Bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kullanılacak taşınmazların yapım, kiralama, trampa, satın alma, devir, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, danışmanlık, mal ve hizmet alımı, personel, bakım ve onarım, tefriş, ısınma, su, aydınlatma gibi işletme giderleri ile öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılır. Bu madde kapsamındaki ödenekler ile özel hesaptan yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez.

(4) Özel hesaba ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde, malî raporlamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere, genel yönetim muhasebe iş ve işlemlerine ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Çerçeve hesap planına aykırı olmamak üzere, yeni hesaplar ihdas etmeye ve kullanılacak hesapların yardımcı hesaplarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenmiş Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Yardımcı Hesap Defteri, tutulması zorunlu defterlerdir.”

aa) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Sürekli kurullara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 14

(1) 3289 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulu ve Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu başkan ve üyelerinin görevleri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bakanlık sürekli kurulları başkan ve üyeliklerine atamalar en geç üç ay içerisinde yapılır. Bu kurullar teşkil edilinceye kadar mevcut kurullar ile bu kurulların başkan ve üyeleri görevlerini yürütmeye devam eder.

Taşınmazların devri

GEÇİCİ MADDE 15

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adına re’sen tescil edilir. Ayrıca, tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın fiilen bu Genel Müdürlüklerin kullanımında bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tahsis edilmiş sayılır. Bu şekilde devredilen taşınmazların devir, tescil, tasarruf, tahsis, kiralama ve benzeri işlemler Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile yapılır.

Personel devri

GEÇİCİ MADDE 16

(1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanlar Araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olur.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından atama yapılır.”

bb) 2 ila 5 inci maddeleri, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 31 inci, 35 inci maddeleri, 38 ila 41 inci maddeleri ve ek 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14

2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler.”

MADDE 15

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 12 nci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun;

a) Adı “Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma

MADDE 7

(1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilirler. Bu hususta 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.”

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 6 ncı maddeleri, 8 inci ve 9 uncu maddeleri, ek 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, ek 5 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel (A) ve (1) sayılı liste yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17

3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hükümet programları” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 1 ila 21 inci maddeleri, 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 23/A maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 24 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 25 ila 43 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18

14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 28/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl yatırım ve hizmetleri

MADDE 28/A

(1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

c) 1 ila 28 inci maddeleri, 29 ila 39 uncu maddeleri, ek 1 ila ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19

4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun;

a) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulmaz.”

MADDE 20

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Asılsız ihbar

MADDE 42/A

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 21

16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel barınma hizmeti veren kurumlara ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

MADDE 13

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığınca verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

c) 23 üncü maddesinin başlığı “İnşaat ve emlak işleri” şeklinde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 31 inci maddesinin başlığı “Mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 1 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ila 30 uncu maddeleri, 31 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 32 ila 36 ncı maddeleri, 37 nci maddesinin birinci, ikinci ve onbirinci fıkraları, 38 ila 41 inci

maddeleri, 44 üncü maddesi, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü fıkraları, ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun;

a) Adı “Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel kanununa” ibaresi “mevzuatına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına”, “Hazine Müsteşarlığının” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığına”, “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

“Tedarik işlemleri

EK MADDE 14

(1) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından mayın faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılır ve bu alımlarda eşit koşullarda yerli firmalara öncelik verilir.

Muafiyet

EK MADDE 15

(1) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaftır.”

f) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 45 inci maddesi kapsamında görev yapacak olanların Bakanlık kadrolarına atanmaları halinde bu görevleri yargı ile ilgili idari görevlerden sayılır.”

g) 1 ila 2 nci maddeleri, 2/B ila 7 nci maddeleri, geçici 1 ila geçici 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24

22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 23 üncü maddesinin başlığı “Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 28 inci maddesinin dördüncü fırkasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 42 nci maddesinin birinci ve ondördüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 45/A maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 1 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci ila beşinci fıkraları, 25 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 35 ila 41 inci maddeleri, 42 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 43 ila 44/A maddeleri, 46 ila 50 nci maddeleri, 52 nci ve 53 üncü maddeleri, 55 inci maddesi, 57 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26

3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Projelerin Karşılanması

MADDE 8

(1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Hazırlanan programlar veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır. Bu Kanun ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemeler döner sermaye kesintisinden istisnadır. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.”

c) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 ila 33 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27

3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28

29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 40/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 38 inci maddeleri, 40 ıncı maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30

3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26

(1) Ticaret Bakanlığının döner sermaye işletmesinin gelirleri; Bakanlığın teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler ile İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %10’u, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %1’i olmak üzere, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşen katkı paylarından oluşur. İlgili kurumlarca bir önceki ayın gerçekleşen gelirlerine ait katkı payları müteakip ayın onbeşine kadar döner sermaye hesabına aktarılır. Bu maddede belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı payları amme alacağı sayılır ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.”

c) 36 ncı maddesinin başlığı “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 25 inci maddeleri, 27 ila 34 üncü maddeleri, 36 ncı maddesinin birinci fıkrası, 38 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin başlığı “Altyapı Yatırımları” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28

(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmet birimleri sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak hazırladıkları ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Bakanlık idari düzenlemelerinde, bu düzenlemeleri ihlal edecek hizmet üretenler ile hizmetten yararlananlar için;

a) Hangi hallerde uygulanacağını açıkça belirtmek kaydıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek kaydıyla; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü beş bin Türk Lirasına kadar, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü beş yüz bin Türk Lirasına kadar, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.

c) Hangi konularda ve ne şekilde yapılacağı ile sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, belediyelerin denetim birimlerini de denetimle yetkilendirebilir ve bunlara mensup kamu personeli eliyle denetim yaptırabilir ve ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlettirebilirler.”

ç) 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 14 üncü maddeleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ila 27 nci maddeleri, 29 ila 38 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (I) ve (2) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun;

a) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adli, idari ve askeri” ibaresi “Adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar,” ibaresi eklenmiştir.

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Başbakan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanı yardımcıları” ibaresi eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve (5) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vekiller Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “adı geçen İdarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10

Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakan, Başbakanlık müsteşarı, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık özel kalem müdürü ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanlar ile Başbakanlıkta asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlilerinin bu Kanun gereği elde ettikleri haklar saklıdır.”

MADDE 34

10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Tanıtma Fonunun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum tarafından yerine getirilir”

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurumun” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35

9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Adalet Bakanlığı” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 33 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyeleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık bünyesinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi, “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde,

d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 38

21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “ilgili kamu kurumunun muvafakati alınarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurul; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanının belirleyeceği biri başkan olmak üzere Bakanlığın beş birim amirinden teşekkül eder.”

“Kurul salt çoğunlukla karar alır.

Kurulun sekretarya hizmetleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı tarafından belirlenen Bakanlık ana hizmet birimince yerine getirilir.”

b) Ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut Kurul üyelerinin üyelikleri sona erer.”

MADDE 39

9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40

Mülga 2945 sayılı Kanun uyarınca kadro ve görev unvanları iptal edilen veya değiştirilen personel hakkında 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir.

MADDE 41

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Halikında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

a) Adı “Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 19/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bağlılık, ilgililik ve ilişkililik değişikliği

MADDE 19/A

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil), Cumhurbaşkanınca, Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir.”

c) 1 ila 19 uncu maddeleri, 20 nci ve 21 nci maddeleri, 21/A maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 22 ila 45 inci maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri ile eki cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42

1/4/1981 tarihli ve 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, dördüncü ila yedinci fıkraları, dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 44

18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45

1453 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi uyarınca belirlenen 2018 yılına ait kadro ve pozisyonlar 2018 yılı sonuna kadar geçerliliğini korur.

MADDE 46

17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun;

a) Adı “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterliği” ibareleri “İdari İşler Başkanlığı” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterinin” ibareleri “İdari İşler Başkanının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanınca atananlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz, bunlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların aylıkları kesilmez, yazılı talepte bulunanların ise aylıkları kesilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilirler.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı hakkında uygulanmaz. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.”

c) 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri, 4 üncü maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile 5 inci ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47

31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 48

17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 49

1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “tasarı ve” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (c) bendinde yer alan “tasarısı” ibaresi “teklifi” şeklinde ve “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “yirmi”, “on beş” ibareleri ise “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Bakanlar Kurulu” ibaresi “Kanunlarda Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter yardımcıları”, ibaresi, yedinci ve sekizinci fıkralarının üçüncü cümleleri ile dokuzuncu fıkrasında yer alan “bildirilmek üzere Başbakanlığa” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

h) 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tasarısına” ibaresi “teklifine” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 35 inci ve 36 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

i) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlere tahsis edilen her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği kamu kurum ve kuruluşuna ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan tahsis edilmiş olanlar ile fiilen kullanılanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre nezdinde düzenlendiği kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır.

(2) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile buna bağlı birimlerde Başkan unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında durumlarına uygun kadrolara bir ay içinde atanırlar.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerdeki kadro veya pozisyonlarda görev yapan personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatının diğer birimlerinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

(4) Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı olarak yapılan ödemeler, avukatlık vekalet ücreti, fazla çalışma ücreti, tayın bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve sorunları çözme yetkisi, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerin ve/veya bunların görevlerinin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden düzenlendiği ilgili kurumun üst yöneticisine aittir.”

MADDE 50

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilir.”

b) 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “şartıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

c) Ek 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 7

Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Cumhurbaşkanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta toplanan tutardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Hesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilir. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler kurumlar vergisinden muaftır.

EK MADDE 8

Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 52

31/10/1984 tarihli ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 53

2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a)7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde, “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 54

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55

5/12/1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “tasarı ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnameleri” ibaresi “teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 56

15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde,

c) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 57

25/2/2009 tarihli ve 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameler” ibaresi “teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde,

c) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 58

13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 59

14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Birliğiyle İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 60

19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61

14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun;

a) Adı “Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 17 nci maddesinin başlığı “Kimsesiz cesetler” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 27 nci maddesinde yer alan “26 ncı maddede belirtilen görevlere” ibaresi “Adlî Tıp Kurumuna” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Döner sermayeden yapılacak ödemeler

MADDE 29

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiçbir ödeme yapılmaz.”

d) 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32

Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılanlar Adli Tıp Kurumundaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar. Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tâbidir.”

e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 1 ila 16 ncı maddeleri, 18 ila 26 ncı maddeleri, 36 ncı maddesi, 37 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ve geçici 6 ncı ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 62

29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun” ibaresi “Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

c) 1 ila 14 üncü, 16 ila 22 nci maddeleri, 24 ila 26 ncı maddeleri, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ve geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ve eki (I) sayılı Cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 63

24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun adı “Atatürk Orman Çiftliği Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 1 ila 4 üncü maddeleri, 6 ila 8 inci maddeleri, 11 ila 13 üncü, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 5 inci maddesinde yer alan “Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 64

6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun;

a) Adı “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 6 ncı maddeleri, 7 nci maddesinin birinci ila altıncı fıkraları, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, 9 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 65

19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1

(1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

MADDE 2

(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

c) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

ç) Tarihi Alan planlan: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planlan,

ifade eder.”

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanuna göre” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine “. Bu oran Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilir.” cümlesi eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.”

d) 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bu Kanunda” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde” ibareleri eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan” ibaresi “Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma, Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama, Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında” ibaresi “Tarihi Alanda” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 4 ila 6 ncı maddeleri, 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü ila onikinci fıkraları, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) ila (c) bentleri ve (e) ila (ğ) bentleri, üçüncü ila beşinci fıkraları ve 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 66

27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 67

8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Dair Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 15 inci maddeleri, 16 ncı maddesinin birinci ila altıncı fıkraları, sekizinci fıkrası, 17 nci maddesi, 18 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68

10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun;

a) Adı “Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 10 uncu maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 19 uncu maddesinde yer alan “bir tüzükle” ibaresi “ Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 4 üncü maddeleri, 12 nci maddesi, 15 inci maddesi, 20 ila 22 nci maddeleri, 24 üncü maddesi, ek 7 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69

18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Umum Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra, Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 28 inci maddesinde yer alan “Maliye Tarım ve Bayındırlık Vekaletlerince müştereken hazırlanır ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Tarım Vekaletlerinin mütalaası alınarak Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bağlı olduğu Bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, onikinci fıkrasında yer alan “DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ondördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 1 ila 7 nci, 14 üncü, 18 ila 23 üncü, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 56 ila 58 inci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 14 üncü, geçici 1 ila geçici 3 üncü ve geçici 5 ila geçici 8 inci ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 70

5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 28 inci maddeleri, 29 uncu maddesinin üçüncü ila altıncı ve sekizinci fıkraları, 30 uncu ila 35 inci maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 71

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun;

a) 3 üncü, 12 nci, 18 inci, 44 üncü ve 91 inci maddelerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü, 13 üncü ve 31 inci maddelerinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 18 inci maddesinin başlığında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 41 inci maddesinde yer alan “ilgili kanunlarla” ibaresi “ilgili kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 101 inci maddesinde yer alan “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi “Hâkimler ve Savcılar Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 121 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 121/A maddesi eklenmiştir.

“Geçici barınma merkezleri ödeneği

MADDE 121/A

(1) Bu Kanun kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla, Genel Müdürlük bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği tefrik edilir. Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Genel Müdürlük hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Geçici barınma merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlara ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlükçe müştereken belirlenir.

(2) Genel Müdürlük bu madde kapsamında belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.”

f) 1 inci maddesinde yer alan “ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını” ibaresi, 2 nci maddesinde yer alan “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını” ibaresi, 103 ila 120 nci maddeleri ve 123 üncü maddesi ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 72

1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 11 inci maddesinin başlığı “Muafiyetler” şeklinde ve 12 nci maddesinin başlığı “Harcırah” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 13 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 73

22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun;

a) Adı “Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinde yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Harita Genel Komutanlığından” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğünden” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” şeklinde, sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Harita Genel Komutanlığınca” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğünce” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 4 üncü maddeleri, 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, ek 2 nci, ek 4 üncü, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 74

25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun;

a) Adı “Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “müşterek kararname ile atanan” ibaresi “Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen atanan” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, dördüncü fıkrasının birinci ve dördüncü cümleleri, 2 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci ila üçüncü fıkraları, yedinci ve sekizinci fıkraları, 7 ila 12 nci maddeleri, 13 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları ile dokuzuncu ila onikinci fıkraları, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, üçüncü ila altıncı fıkraları, 16 ncı maddesi, 22 nci maddesi, 25 inci maddesi, 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentleri ile (k) ve (1) bentleri, 33 üncü maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri ve ek-1 sayılı Liste yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 75

25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.”

c) 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddeye göre” ibaresi “Kalkınma Ajanslarında” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 18 inci maddeleri, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (c) bentleri ve (g) bendi, 20 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayılı Liste yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 76

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanun” ibaresi “mevzuat” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunla” ibaresi “mevzuatla” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 22 nci maddesinin başlığı “Kamulaştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 26 ncı maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 1 inci maddesi, 3 ila 9 uncu maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci ila dördüncü fıkraları, 11 inci maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 27 nci maddesi, 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 46 ncı maddesi ile ekli (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 77

12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen gelirler,”

“Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen oranlar Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilir.”

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “14 üncü maddede sayılan gelirleri” ibaresi “Gelirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 13 üncü maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (h) ve (i) bentleri ile dördüncü fıkrası, ek 1 inci maddesi ile geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 78

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun;

a) Adı “Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci, ikinci fıkraları ile beşinci ila dokuzuncu fıkraları, 9 ila 13/A maddeleri, 13/B maddesinin birinci fıkrası, 13/C ila 23 üncü maddeleri, 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası dışındaki fıkraları, 25 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri, geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri ile ekli cetveli yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 79

8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Meteoroloji Hizmetleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.

b) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 26 ncı maddeleri, 31 inci, 32 nci maddesi, 32/A maddesi, 32/E maddesi, 33 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri ve ekinde yer alan Cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 80

4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Teşkilat Kararnamesinde belirtilen diğer görevleri yapmak.”

c) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetimle ilgili özel hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

ç) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (ı) bentleri ve (n) ila (p) bentleri, 7 ila 24 üncü maddeleri, 26 ila 32 nci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci ila üçüncü fıkraları ile beşinci fıkrası, 35 inci maddesinin üçüncü ila beşinci fıkraları, 40 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, 42 nci maddesi, 45 ila 47 nci maddeleri, 49 uncu maddesi, 54 üncü maddesi, 55 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri ile eki cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 81

5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci fıkraları, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri ile ikinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri, ikinci, üçüncü, dördüncü ve onuncu fıkraları, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, 12 nci maddesi, 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, ek 1 inci, ek 3 üncü ve geçici 1 inci ila geçici 7 nci maddeleri ile eki 1 sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 82

14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun;

a) Adı “Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 3 üncü maddeleri, 5 inci maddesi, 6 ncı maddesi, 20 ila 22 nci, 24 üncü, 26 ncı, ek 1 inci, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 83

31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

a) Adı “Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 16 ncı maddeleri, 18 ila 32 nci maddeleri, 35 inci maddesi, 38 inci maddesi, 39 uncu maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri, ekinde yer alan (1) sayılı Cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 84

17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık” ibaresi “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin ikinci ve onüçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, onyedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının birinci cümlesi ve yedinci ila onikinci fıkraları, 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci fıkraları, dokuzuncu fıkrasının birinci ila yedinci cümleleri, onbirinci, onikinci, onaltıncı fıkraları, 11 inci maddesi, geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 85

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların başkanı ve bakanlık genel müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri” ibaresi ile “Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinde yer alan “Başbakan’ın” ibaresi “bağlı olduğu Bakanın” şeklinde ve aynı fıkranın (C) bendinin (a) alt bendinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “bağlı olduğu Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu’nun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi, 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü ve 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri ile üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkraları, 11 inci maddesi, 25 inci maddesi ve eki (I) sayılı liste yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Geçici 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Özelleştirme Yüksek Kurulunca görülmekte olan işler Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 86

6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 15/B maddeleri, 15/C maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 16 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 26, 27 ve 29 uncu maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 87

9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan “ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine” ibaresi “ve posta hizmetlerinin yürütülmesine” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinde yer alan “ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine” ibaresi “ve posta hizmetlerinin yürütülmesine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 23 ila 27 nci maddeleri, geçici 1 ila geçici 4 maddeleri, geçici 7 nci, geçici 9 uncu ve geçici 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 88

16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun;

a) Adı “Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 35 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ve diğer kanunlarla” ibaresi “ve diğer mevzuatla” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Kanun kapsamındaki” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci ila dördüncü fıkraları, 7 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 29 ila 34 üncü maddeleri, 38 ila 43 üncü maddeleri, ek 4 üncü maddesi, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 4 üncü ila geçici 10 uncu maddeleri ve ekinde yer alan (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 89

10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 26 ncı, 27 nci, 30 ila 33 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri ile ekli (I) ve (II) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 90

29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin ikinci ila altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek, bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmak görev ve yetkileri, 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Teşkilat Başkanlığınca kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidilebilir.”

b) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, ek 2 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 91

10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Türkiye Su Enstitüsü Hakkında Bazı Mali Düzenlemelere Dair Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci ila dördüncü fıkraları, 7 nci ve 8 inci maddeleri, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, üçüncü ila onuncu fıkraları, 11 inci maddesi, 12 nci maddesi, geçici 1 inci maddesi ve eki (1) sayılı liste yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 92

25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri, ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 93

4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kurum, bu Kanunun” ibaresi “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 13 üncü, 14 üncü maddesinin birinci ila dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının birinci ila yedinci cümleleri, altıncı ve yedinci fıkraları, sekizinci fıkrasının son cümlesi, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 15 inci maddesinin birinci ila üçüncü fıkraları, 17 nci, 18 inci, 20 nci maddeleri, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 94

24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 5 inci maddeleri, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 7 ila 18 inci maddeleri, 20 nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 95

11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan “Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarma” ibaresi “Kurumuna” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 ila 10 uncu maddeleri, 11 inci maddesinin birinci ila beşinci fıkraları, 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararnamesi ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali hakları

MADDE 13

Genel Müdüre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti (ikramiye dâhil) ödenir. Aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınır.”

d) 15 ila 19 uncu, 24 üncü, 31 inci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı ve 49 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 20 nci maddesinin madde başlığında ve metninde yer alan “Hükümet” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bu Kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı faaliyetlerinin tanıtılmasına yönelik” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yayınlanan Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanunun 18,” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı bildiri ve konuşmaları ile bu Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 30 uncu maddesinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirket kurma, satın alma ve ortaklık

MADDE 37

Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir. Mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilir veya devralabilir.

Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin Kurum payına bakılmaksızın, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Kurum personeli Genel Müdür onayı ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilir. Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, bu kişilere ödenecek ücret görevlendirildikleri şirketin Yönetim Kurulunca belirlenir. Söz konusu personelin kadroları ve pozisyonları ile ilişkileri devam eder ve bu kadroya ilişkin haklarını almaya devam eder.”

i) 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu iş ve işlemler yönetmelik ile düzenlenir.”

j) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (h) bendinde yer alan “sözleşmeli personel” ibaresi “özel hukuk hükümlerine tabi personel” şeklinde ve (g) bendinin birinci paragrafı ile (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Bu personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

“ı) Özel hukuk hükümlerine tabi personel kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama, sözleşmeye, sözleşmenin feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile ücretlerine, her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personeldir. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilir.”

“k) Genel Müdürlük personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Genel Müdür tarafından verilir.”

k) 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ sözleşmeli” ibaresi “ özel hukuk hükümlerine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 60 ıncı maddesinin başlığı “Kamulaştırma ve taşınmaz tahsisi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilir.”

m) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14

Kurum personelinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ve de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla beş yıl kalanlar için %30,

b) Yaş haddinden emekliliğine beş yıldan daha fazla kalanlar için %50,

fazlasıyla ödenir.

Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli olduğu tarihten itibaren beş yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.

GEÇİCİ MADDE 15

Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya devam ederler.

Kurum personelinin Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakillerinde burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ile 217 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 96

18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun;

a) Adı “Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan Genel Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde,” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) Türk Standardları Enstitüsünün teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.”

ç) 1 ila 6 ncı maddeleri, 7 nci maddesinin birinci ila üçüncü fıkraları, beşinci ve altıncı fıkraları, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, üçüncü fıkrası, 10 uncu maddesi, 10/A maddesinin birinci ila yedinci fıkraları, 10/B maddesi, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (D) ve (E) bentleri, 12 nci maddesi, 14 üncü maddesi, ek 1 inci maddesi, ek 2 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 97

13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 98

17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2

TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verir.”

c) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4

Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermeye; tutarı beşbin Türk Lirasına kadar (beşbin Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkilidir.”

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler” ibaresi “Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler, Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan Kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 16 ncı maddesinde ve 17 nci maddesinde yer alan “Bilim Kurulu” ibareleri “Yönetim Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 8 ila 10 uncu maddeleri, 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesi, ek 1 inci, ek 2 nci, ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri, geçici 7 nci, geçici 8 inci, geçici 10 ila 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 99

10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir” ibaresi “sağlamaktır” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “ilgili kuruluşların görüşü alınarak Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Kanun gereğince” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanun gereğince geçici” ibaresi “Geçici” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 16 ila 25 inci maddeleri, 34 ila 48 inci maddeleri, 50 ila 52 nci maddeleri, 55 ila 58 inci maddeleri, geçici 1 ila geçici 10 uncu maddeleri, geçici 12 ila 14 üncü maddeleri, ekli (I) ve (II) sayılı cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 100

27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 5 inci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci ila onüçüncü fıkraları, 12 nci maddesi, 14 üncü maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 23 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ile ekli (1) ve (2) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 101

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

a) Adı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ila üçüncü fıkraları, yedinci ila dokuzuncu fıkraları, 13 üncü maddesi, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 15 inci maddesi, 16 ncı maddesi, 18 inci maddesinin birinci fıkrası, 19 uncu maddesi ve geçici 1 inci maddesi ile ekli (1) sayılı cetveli yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 102

20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile Genel Müdürlüğün teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan Yardımcısının” ibaresi “Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Genel Müdürlüğün teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen diğer görevler.”

d) 35 inci maddesi, 36 ncı maddesinin birinci fıkrası, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 37 ila 42 nci maddeleri, 43 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, 44 üncü maddesi, 45 inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 47 ila 51 inci maddeleri, 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g) ve (h) bentleri, 53 ila 71 inci maddeleri, 73 üncü maddesi, 74 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri ile ekli (I) ve (II) sayılı cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 103

28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci ila 12 nci maddeleri ve eki (I), (11), (III) ve (IV) sayılı cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 104

24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 27 nci maddesinde yer alan “Bu Kanun kapsamında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) Mülga geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında fiilen en az 5 yıldır çalışanlar, 30 gün içerisinde başvurmaları halinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Bu şekilde ataması yapılanlardan bir yıl içerisinde tez ve yeterlik sınavında başarılı olamayan ve YDS’den asgari (B) düzeyinde puan aldığını belgelendiremeyenler atandıkları unvanları kaybeder ve Başkanlıkta öğrenim durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(2) Birinci fıkra hükmü, Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 41 inci maddesi çerçevesinde genel idari hizmetler sınıfında uzman kadrosuna ataması yapılmış ve halen Başkanlıkta çalışmakta olan personel hakkında da uygulanır.”

ç) 1 ila 26 ncı maddeleri, 28 inci maddesinin birinci ila dördüncü fıkraları ile altıncı ve yedinci fıkraları, 29 uncu maddesi, geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 105

30/5/1973 tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografı Hizmetleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 106

16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 107

23/3/1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 108

12 Nisan 1332 tarihli ve 2511 sayılı Takvim-i Vakayi’de yayımlanan Darülaceze Nizamnamesinin 23 üncü maddesinde yer alan “hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 109

11/4/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinde yer alan “yaratarak” ibaresi “oluşturarak” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan ve üyeleri

MADDE 2

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının toplantılara katılamaması halinde görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan toplantılara başkanlık eder. Konseyin üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hükümet” ibaresi “Devlet” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek” ibaresi “ilgili mercilere sunmak” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “kanun tasarıları” ibaresi “mevzuatın” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 4

Konseyin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

d) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 5 ila 11 inci maddeleri ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 110

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarı” ibareleri “en yüksek Devlet memuru” şeklinde, “Başbakanlık müsteşar yardımcıları” ibaresi “bakanlık genel müdürleri” şeklinde, “müsteşar yardımcılarına” ibaresi “bakanlık genel müdürlerine” şeklinde, “Başbakanlık Müsteşarının” ibaresi “en yüksek Devlet memurunun” şeklinde, “başbakanlık müsteşar yardımcılarının” ibaresi “bakanlık genel müdürlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Sekretere bakanlık genel müdürlerine uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Kamu denetçiliği uzmanlarına aynı derecede bulunan adalet uzmanları, kamu denetçiliği uzman yardımcılarına adalet uzman yardımcıları ve Kurumun diğer personeline ise Adalet Bakanlığında aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. Adalet Bakanlığında emsali personele ödenenlerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.”

ç) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başdenetçi ve denetçilerin sigorta primine esas kazanç tutarları, Başdenetçi için “en yüksek Devlet memuru”, denetçiler için “bakanlık genel müdürleri” esas alınarak belirlenir. Bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve emeklilik yönünden Başdenetçi “en yüksek Devlet memuru”, denetçiler “bakanlık genel müdürleri” için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır.”

MADDE 111

2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun;

a) 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapılacak nizamnameye” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmeliğe” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ nizamnameler yapmağa Hükümet” ibaresi “yönetmelikler çıkarmaya Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 112

20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi

“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 113

25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 114

4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun;

a) Ek 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” ve sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 33 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 115

11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 116

15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 117

4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin başlığı “Ar-Ge projeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 18

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Enstitüye makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

Enstitünün faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, alınan sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin olarak; binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir. Enstitü yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Enstitüye yaptıracağı Ar-Ge projeleri kapsamında alınan patentlerin kullanımı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olup bunlardan ücret alınmaz.”

ç) 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Enstitüye makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

Enstitünün faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin olarak, binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir. Enstitü yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.

Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin tutarlar, Enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü idarelere aktarılabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan kamu görevlilerine aylık (20.000) gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar ücret ödenebilir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enstitü tarafından belirlenir. Bu kapsamda Enstitü personeline ödeme yapılamaz.

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için Enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilir. Bu kapsamda Enstitüye aktarılan tutarlar, Enstitü bütçesine gelir kaydedilmeksizin ilgili Ar-Ge projesi adına açılacak özel hesaplarda izlenebilir.

Enstitünün mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez ve rehnedilemez.”

d) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün 2018 yılı harcamaları 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.”

e) 1 ila 14 üncü maddeleri, 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 17 nci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 118

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun;

a) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tutar, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.”

b) 47 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tutar, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.”

c) Ek 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 16

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’nün bütün mal ve varlıkları Devlet malı hükmünde olup, haczedilemez. Bunlar aleyhine işlenen suçlar Devlet malları aleyhine işlenmiş sayılır.

MAPEG; ilgili mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının MAPEG’in haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili mercii tarafından karar verilir.

MAPEG’e, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ifası için gerekli olup MAPEG tarafından satın alınan veya ithal edilen binek araçları hariç, motorlu vasıtalarla, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MAPEG’in gelirleri, vergiden müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamaz.

EK MADDE 17

MAPEG’in görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanların; vekâlet verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayı ile karşılanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller MAPEG tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 18

MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır.

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.”

ç) Geçici 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31

Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve Mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (mülga Genel Müdürlükler) çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mülga Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tâbi personel, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle MAPEG’e devredilmiş sayılır.

Birinci fıkraya göre devredilmiş sayılan personelden;

a) Memurlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adına ihdas edilmiş sayılan aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte MAPEG’e devredilmiş sayılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğünden önce mülga Genel Müdürlükler adına yapılmış mevcut sözleşmeler ve protokoller MAPEG’e devredilmiş sayılır. Genel Müdürlükler tarafından yapılmış olan sözleşme ve protokoller ile ilgili dava ve icra takipleri dahil olmak üzere mülga Genel Müdürlüklerin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde MAPEG kendiliğinden taraf sıfatı kazanır.

Bu maddenin uygulanması sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

Mülga Genel Müdürlüklere mevzuatta yapılan atıflar MAPEG’e yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 32

Kapatılan Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin mevcut mevzuatın bu maddenin yayımlandığı tarihte yapılan MAPEG’in kuruluşuna ilişkin düzenlemelere aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına, ilgili mevzuat yürürlüğe girinceye kadar, devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 33

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve Mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına ilişkin açılmış olan davalar ve icra takipleri ile 1/1/2019 tarihine kadar açılacak olan davalar ve icra takipleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı avukatlarınca yürütülmeye devam olunur. 1/1/2019 tarihinden itibaren dava dosyalan ve icra takipleri MAPEG’e devredilir. Bu süre, Bakan onayıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem ilgili idareler adına yapılmış sayılır.

Devir tarihine kadar tahsil edilen yahut icra takibine konulan vekâlet ücretleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hukuk müşavirliği ve avukatlarına 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca dağıtılır. Takibe konulmayan vekâlet ücretleri ise MAPEG tarafından takip ve tahsil edilir. Yargılama giderleri hakkında da aynı usulde işlem yapılır. Devam eden tüm davalarda husumet MAPEG’e yöneltilir.

Mülga Genel Müdürlüklerin görevlerine ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar MAPEG’e yöneltilir.

GEÇİCİ MADDE 34

Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ve Uzmanı kadrolarında çalışanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde talep etmeleri halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında durumlarına uygun kadrolara atanırlar, aksi halde Maden ve Petrol İşleri Uzman Yardımcısı veya Maden ve Petrol Uzmanı kadrolarına atanmış sayılır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile MAPEG kadrosuna geçen personelden, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile MAPEG’in görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmak şartıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatında geçen çalışma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG’de en az üç yıllık çalışma süresini doldurmuş ya da dolduracak olan personel, yaş sınırına bakılmaksızın, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında MAPEG’de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardımcısı kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayımından itibaren iki yıl içinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu oran Cumhurbaşkanınca artırılabilir. Sınavda başarılı olamayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı, tezi kabul edilmeyenlere altı ay düzeltme süresi verilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde avukat ve hukuk müşavirliği kadrosunda çalışmakta olan ve 1/1/2019 tarihine kadar MAPEG’in avukat ve hukuk müşaviri kadrosuna geçen personel hariç olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra MAPEG kadrosuna atanan personel hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 35

MAPEG’in 2018 yılı harcamaları 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 36

MAPEG’in yapılandırılması tamamlanıncaya kadar, MAPEG tarafından yapılması gereken görevler ve hizmetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinin mevcut birimleri ve personeli ile yürütülür. Yeniden yapılanma sürecinde görevler ve hizmetler ile ilgili yaşanacak tereddütler hakkında karar vermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 37

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların 3213 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde düzenlenen aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresini (KEP) 31/8/2018 tarihine kadar MAPEG’e sunması zorunludur. Bu tarihe kadar sunmayanlar hakkında ek 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.”

MADDE 119

9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun;

a) Adı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 15

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu;

a) Münhasıran yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlar ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarından, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,

b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,

c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda sayılan yargı harçlarından,

ç) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan,

d) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon, pay ve harçlar dâhil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan,

e) Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden,

f) Kuruma yapılacak her türlü bağışlar, yardımlar ve vasiyetler vergi, resim, pay ve harçlardan, muaftır.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak, Bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir.”

c) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 2

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, faydalı model ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kurumun taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir. Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir. Kuruma ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün sahibine verilir.

EK MADDE 3

Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez ve rehnedilemez.

EK MADDE 4

Kurumda geçici olarak görevlendirilen mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personele ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki sınırlamalara tabi olmaksızın öğretim üyelerine, Cumhurbaşkanınca asgari ücretin üç katını aşmamak üzere ilave ücret ödenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelden Kurumun asli görevlerine ilişkin uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personelden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından Kurumda görevlendirilenlere ödenecek ilave ücretlerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmaz.

Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve diğer personele asgari ücretin net tutarının dört katına kadar yılda en fazla üç kere Cumhurbaşkanınca proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Teşvik ikramiyesi ödemelerinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli proje harcamaları için Kurumun uygun bulması durumunda ön ödeme yapılabilir. Desteklenen proje ve faaliyetler için öngörülen yıllan bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir. Kurumda görevlendirilecek hakem, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise asgari ücretin net tutarının üç katını geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Kurumun önerisi ile Bakan bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir. Bu maddeye göre aktarılacak tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile desteklenecek projelerin ilanına, değerlendirilmesine, seçimine ve teşvik ödemesine esas olacak performans ölçütü, ödeme miktarı ile diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 5

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Atom Enerjisi Uzmanı kadrolarına atanır.

EK MADDE 6

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı kadrolarına atanır.

EK MADDE 7

Nükleer sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim programlarının açılmasında ve içeriğinin belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş alır.

EK MADDE 8

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu başkanı ve üyelerine kamu iktisadi teşebbüslerindeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret tutarında yürütme kurulu ücreti ödenir.”

ç) 1 ilâ 14 üncü maddeleri, 16 ilâ 19 uncu maddeleri, ek 1 inci maddesi ve geçici 1 ilâ 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 120

21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte akdedilmiş sözleşmelerin konusunu teşkil eden işlerde, yatırım döneminde yeni ihtiyaçların ortaya çıkmış olması ve bu ihtiyacın sözleşmede öngörülen iş değişikliği sınırlan dâhilinde giderilememesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak iş değişikliğine Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercice izin verilebilir. Sözleşme sınırları dışındaki ilave işin yaptırılması için ayrıca yüklenicinin muvafakati alınır.”

MADDE 121

7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun;

a) Adı “Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunla” ibaresi “Savunma sanayii alanında” şeklinde değiştirilmiştir

ç) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“3. 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunda Milli Savunma Bakanına verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkana aittir.

4. Başkanlık personeli için 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmaz.

5. Başkanlık iş ve işlemlerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduğu dönemde haiz olduğu muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulamasına devam olunur. ”

e) 2 nci ila 8 inci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesi ve geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10

Bu maddenin yayımlandığı tarihte Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanı Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirilmiştir. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır.

Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilir.

Diğer mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarına ve Müsteşar Yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına ve Başkan Yardımcılarına yapılmış sayılır.”

MADDE 122

8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 123

8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 124

17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 125

25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 126

21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ofis: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen ofisleri,”

ç) 9 uncu maddesinin;

1) Birinci fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde, “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

2) İkinci fıkrasında yer alan “Ajans bütçesinin” ibaresi “Ofis bütçesinin” şeklinde, “Ajans hizmetlerinden” ibaresi “Ofis hizmetlerinden” şeklinde, “Ajans tarafından” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde, “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

3) Üçüncü fıkrasında yer alan “Ajans” ibareleri “Ofis” şeklinde, “Ajansın” ibareleri “Ofisin” şeklinde, “Maliye Bakanlığına” ibaresi “bütçe ile ilgili birime” şeklinde ve “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

4) Dördüncü fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde, “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 10 uncu maddesinin;

1) Birinci fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiş ve “toplam sayısı 60’ı geçmemek üzere,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Üçüncü fıkrasında yer alan “, bu Kanunda” ibaresi “mevzuatta” şeklinde, “Ajansta” ibareleri “Ofiste” şeklinde, “Ajanstaki” ibaresi “Ofisteki” şeklinde değiştirilmiş, “daire başkanı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

3) Altıncı fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

4) Yedinci fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiştir.

5) Sekizinci fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde değiştirilmiştir.

6) Dokuzuncu fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiştir.

7) İkinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde ve “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 14 üncü maddesine “Bu Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ofisler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” ibaresi eklenmiştir.

g) 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı kapatılmıştır.

(2) Kapatılan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığındaki ilgili ofise devredilmiş sayılır. Ajansın elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla genel bütçeye gelir kaydedilmek ilgili ofisin muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) Kapatılan Ajansın mülkiyetinde bulunan veya Ajansa tahsis edilmiş olan taşınmazlar ilgisine göre tapuda resen Hazine adına tescil edilerek veya doğrudan tahsis amacında kullanılmak üzere ilgili Ofise tahsis edilebilir.

(4) Kapatılan Ajansta istihdam edilen personelin görevi sona erer. Ajansta görev yapan;

a) Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanı, Uzmanlar ilgili ofisteki uzman personelin pozisyonlarına,

b) Diğer personel ise durumlarına uygun pozisyonlara, atanmış sayılır.

(5) Bu madde uyarınca atanmış sayılanların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve genel kadro usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.”

ğ) 1 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri, 3 ila 8 inci maddeleri ile 11 inci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 127

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara dayanılarak çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süreler, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.”

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

g) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “askeri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ğ) 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (j) bentlerinin birinci ve ikinci paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67’dir. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarların dışında tutulur.”

h) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3. Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar;”

ı) 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 121 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

k) 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müşterek kararlar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 131 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 144 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 152 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 190 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

p) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “kararname” ibaresi “karar” şeklinde değiştirilmiştir.

s) Ek 17 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ş) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 128

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiştir.

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

ç) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve terfi” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü cümlesinde yer alan “müşterek kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı onayı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna tabi Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlar hakkında 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi uygulanabilir. Bunlara hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.”

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Jandarma Genel Komutanı, Genel Komutan Yardımcıları, generaller, bölge ve il jandarma komutanları dışında kalanlar İçişleri Bakanınca yapılır.”

f) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür.”

g) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Teftiş Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen denetim elemanları” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

i) Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 129

9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

b) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “kanunlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve terfi” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “müşterek kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı onayı” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna tabi Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlar hakkında 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi uygulanabilir. Bunlara hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.”

d) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür.”

f) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 130

23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 131

23/6/1981 tarihli ve 2477 sayılı 23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 132

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine “Kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

ç) 25 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 34 üncü maddesinde yer alan “Yüksek Planlama Kurulu’nca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararına istinaden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

g) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 2 nci maddesinde yer alan “Yüksek Planlama Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Yüksek Planlama Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 133

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüslerde genel kurul bulunmaz.”

b) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ 2. Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır.”

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar” ibaresi “İlgili mevzuat hükümleri, kalkınma planı ve üst politika metinleri” şeklinde ve aynı fıkranın (9) numaralı bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “Mevzuatla” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde ve (6) numaralı bendinde yer alan “Kanunların” ibaresi “Mevzuatın” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Koordinasyon Kurulu,” ibaresi “ile” şeklinde ve “ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yapılır” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ğ) 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

h) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2. Teşebbüslere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, finansman imkânları ve teşebbüslerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur. Teşebbüslere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geçtikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Yıllık genel yatırım ve finansman programı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Hazırlanan yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Cumhurbaşkanınca karara bağlanır.”

ı) 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu'nca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üretilen” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve “ürettikleri” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “görev zararı” ibaresi “görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş ve “ürettikleri” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Görev zararı” ibaresi “Görevlendirme” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “görev zararı” ibaresi “görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Görev zararı” ibaresi “Görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “görev zararı” ibaresi “görevlendirme” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 36 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “görev zararı” ibaresi “görevlendirme” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile, Başbakanlık veya” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulur. Bu şekilde kurulanlar, esas sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Bunlar hakkında 6102 sayılı Kanunun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına ve genel kurula ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin anonim şirket olarak kurulacak teşebbüsler 6102 sayılı Kanunun denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulur. Bu madde kapsamında kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık tarafından kullanılır ve bunlar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanır.”

MADDE 134

9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun;

a) 2 nci maddesinin (B) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan “, Başbakanlık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname” ibaresi “Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 135

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yapılan” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (g) bendinde yer alan “Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (5) numaralı alt bendinde yer alan “seçilen” ibaresi “seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “kişiden oluşur” ibaresi “olmak üzere toplam yirmibir kişiden oluşur” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür." ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (c) fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “diğer altı üyenin ikisi” ibaresi “diğer altı üyenin dördü” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragraftaki “ikisi aynı fıkranın (2), (3) üncü bendlerinde;” ibaresi madde metninden çıkarılmış, son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, yedinci paragrafında yer alan “Yükseköğretimin planlanması” ibaresi “Yükseköğretim kurumlarının öğretiminin planlanması” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafta yer alan “ile rektörlüklere aday gösterme” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (d) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu’nca” ibaresi ve (e) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Cumhurbaşkanı tarafından; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi,”

“Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni adayların seçimleri iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.”

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”

e) 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 36 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ ve rektörlük” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

g) 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 46 ncı maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve (ğ) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılığına, bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Ek 35 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

l) Ek 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Maarif Vakfının önerisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfının görüşleri alınarak Yükseköğretim Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 136

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun;

a) 8 inci maddesinin (c) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,”

b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak atama yapılır.”

c) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “, tüzük, yönetmelik” ibaresi “ve diğer mevzuat ile” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 137

11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 138

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki” ibaresi “Cumhurbaşkanı onayı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarına” ibaresi “mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (A), (C) ve (Ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vah, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.”

“A) Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler.”

“C) Vah, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.”

“Ç) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

f) 11 inci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “ Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle” İbaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatta” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik, Hükümet kararları ve emirlerini” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet Kararlarına” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlere” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, “zamanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığına ve” ibaresi eklenmiştir.

i) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hükümetin temsilcisidir” ibaresi “Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır” şeklinde ve “kuruluş kanunlarına” ibaresi “kuruluş mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

k) 31 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın” şeklinde, (C) fıkrasında yer alan “Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve” ibaresi “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 32 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin” ibaresi “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlere” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının” ibaresi “kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış karar ve tedbirlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve tüzüklerle” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatla” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve tüzüğe” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 1 inci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 139

3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir.

b) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tasarısı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzük,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

e) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kanunlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiş, “tüzük, kararname, yönetmelik” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiş ve “kanunlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiştir.

f) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarısının” ibaresi “teklifinin”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarısında” ibaresi “teklifinde”, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “tasarısı” ibareleri “teklifi” ve beşinci fıkrasında yer alan “tasarılarına” ibaresi “tekliflerine” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 140

11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakana” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlgili Bakan: Cumhurbaşkanının görevlendireceği Bakanı,”

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Başbakanın” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek diğer bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanınca Yüksek Kurumun görev alanına giren konularda özgün bilimsel araştırmalarıyla tanınan bilim adamları arasından üç yıllığına seçilen üç üye ile Yüksek Kurum Başkanı ve Kurum Başkanlarından oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hâllerde, Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık eder.”

ç) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakan ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “birer” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “, Başbakan” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Başbakan” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “tüzük ve yönetmelik taslakları, bütçe” ibaresi “mevzuat” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ı) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci cümlesinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

j) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanının kararıyla” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Geçici 1 inci maddesine, sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak alınıp, en az üç yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile uzman kadrosuna atanmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu kadrolarda bulunan ve Yüksek Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlar, başka bir şart aranmaksızın, görev yaptıkları Yüksek Kurum veya Kurumda durumlarına uygun Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanırlar. Bunların Yüksek Kurum veya kurumlarda uzman ve uzman yardımcısı olarak geçirmiş oldukları süreler Yüksek Kurum Uzmanı ve Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlar için anılan Yönetmelik uyarınca yapılmış olan özel yarışma ve yeterlik sınavları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı ve Yüksek Kurum Uzmanlığı için yapılan özel yarışma ve yeterlik sınavı olarak kabul olunur. Bu kapsamda atanacakların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın atamanın yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilmiş ve Yüksek Kurum ve Kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, adedi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle bir ay içinde ilgili kurumlara bildirilir.”

MADDE 141

22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış; altıncı fıkrasında yer alan “sekreterya hizmetleri Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından” ibaresi “idari ve mali işleri Kurul Sekreterliğince” şeklinde değiştirilmiş; onuncu fıkrasında yer alan “Kamu Personeli” ve “ve olumlu sicil almak” ibareleri madde metninden çıkarılmış; beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bila bedel; özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek.

h) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

ı) Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelemek ya da incelettirmek.”

“Beşinci fıkranın (h) bendine göre yapılacak inceleme sonunda İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli mercie müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli merci bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verir. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilir. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Toplatma ve imha kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmiş olması, karara konu yayınların toplatılmasını ve bu yayınlara erişimin engellenmesini durdurmaz. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilir.”

d) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “on iki” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkrada yer alan “Başkan ve” ibaresi madde metninden çıkartılmış; altıncı fıkrasında yer alan “sulh hukuk mahkemesi” ve “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına” ibareleri sırasıyla, “yetkili ve görevli merci” ve “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerimler basılamaz ve yayınlanamaz. Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen mushaf ve cüzler halindeki mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim yayınlarının Başkanlığın yetkili ve görevli mercie müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir.”

“Beşinci ve altıncı fıkralar hükümlerine göre verilen kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli mercie itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.”

“Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmelikle düzenlenir.”

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 3, 4, 6, 8 ve 9 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “sonra yayımlamak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kütüphane açmak” ibaresi eklenmiştir.

“3) Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.

4) Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.

6) Göçmen, engelli, bağımlı gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütmek.

8) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetlemek.

9) İhtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dinî rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.”

f) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 9 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı bendin 11 numaralı alt bendinde yer alan “organize etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek” ibaresi eklenmiş; aynı bendin 13 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”

g) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ğ) 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış; dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; beşinci fıkrasında yer alan “Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına” ibaresi “Başkanlığa ait kadrolara” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi ve avukat unvanındaki personel Başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilir.”

h) 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sözleşmeli personel istihdamı

MADDE 10/A

Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile Başkanlık mevzuatı ile belirlenmiş olan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar.

Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar; atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında kadrolara atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet

süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı kadrolar, genel kadro usulü hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihdas edilerek genel kadro usulü hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş ve atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Cumhurbaşkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Sözleşmeli personel olarak atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

ı) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Kamu Personeli” ibaresi ve “ve olumlu sicil almak” ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan “ve olumlu sicil almak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

“b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

i) 12 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 13 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenir.”

k) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 18/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden” ibaresi “müşavirlik ve ataşeliklerden” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya ilgili bakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

m) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mütalaa almak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Ek 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6

Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenir.

Sınav ücreti; sınavda görevlendirilenlere her bir gün için aşağıdaki gösterge rakamlarının 657 sayılı Kanuna göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.

Sınav Görevi Gösterge Rakamı
Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi 600
Sınav Komisyonu Üyesi 600
Sınav Görevlisi 500

Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.

Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.

Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez.”

MADDE 142

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek genel kadroya ilişkin mevzuatın Diyanet İşleri Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 143

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları” bölümünde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiş; aynı Kanunun Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Üniversite Genel Sekreterleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 144

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki (II) Sayılı Cetvelin 8 inci sırasında yer alan “Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 145

4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibareleri “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “Genel müdür yardımcılarının sayısı müşterek kararname ile yediye kadar çıkarılabilir. Gerek görülmesi halinde, genel müdür yardımcılarından biri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı personel arasından genel hükümlere göre atanabilir.” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 87 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Polis Kıyafet Nizamnamesile” ibaresi “yönetmelik ile” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnameler” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 146

27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanının” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 10 uncu maddesinde yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “ilgili Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 147

3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve bunlar Başbakan tarafından atanır” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 148

26/1/2011 tarihli 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 10 uncu maddesinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 149

6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

Kurumu kurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü hallerde bakan vasıtasıyla kullanabilir.”

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa” ibaresi “ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) ve (d) bentleri, beşinci fıkrası ve altıncı fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, sekizinci ve on üçüncü fıkralarında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan on bir üyeden oluşur.”

ç) 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanı, Başbakanlık genel müdürleri ve Başbakanlık genel müdür yardımcıları” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanı, bakanlık genel müdürleri ve bakanlık genel müdür yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 1 inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 150

14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Banka, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen bakanlıkla ilgilidir.”

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Başbakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilen bakanlığı” şeklinde ve (2) numaralı bendinde yer alan “Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilen bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 151

14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (III) numaralı bendinin (a) alt bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankanın Hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanır.”

ç) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (III) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “ Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (b) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 22/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşterek kararla” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müşterek kararla atanacak” ibaresi “Atanacak” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 25 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” ibaresi eklenmiştir.

j) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış” ibaresi ile “Başkan (Guvernör) ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

k) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 37 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanunlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

n) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 68 inci maddesinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 152

1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun;

a) 2 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir:

“ç) Teşkilat Başkanı: MİT Başkanını,”

b) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibareleri “MİT” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibareleri “Başkan” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatı” ibaresi “MİT” şeklinde, “Müsteşar” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “, Başbakan” ibareleri ile (h) bendinde yer alan “veya Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 6 ncı maddesinin ikinci ve onbirinci fıkralarında yer alan “MİT Müsteşarı” ibareleri “Teşkilat Başkanı” şeklinde, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarı” ibaresi “Teşkilat Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkralarında yer alan “Teşkilatı Müsteşarlığında” ibareleri “Teşkilatında” şeklinde, birinci fıkrasında geçen “MİT Müsteşarlığınca” ibareleri “MİT tarafından” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarı” ibaresi “Teşkilat Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Müsteşarlığı” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

h) 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MİT kadrolarına yapılacak atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaz ve gizli tutulur.”

ı) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarının” ibaresi “Teşkilat Başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 20 nci maddesinin ikinci, beşinci ve son fıkrasında yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarıdır” ve dördüncü fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarı” ibareleri sırasıyla “Teşkilat Başkanıdır”, “Teşkilat Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 21 inci maddesinde yer alan “MİT Müsteşarı” ibaresi “Teşkilat Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 22 nci maddesinde yer alan “MİT Müsteşarlığının” ibaresi “MİT’in” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 23 üncü maddesinde yer alan “MİT Müsteşarlığınca” ibaresi “MİT tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

n) 25 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Müsteşarlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya Başbakan” ibaresi madde metninden çıkarılmış; ikinci fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarlığına”, “MİT Müsteşarlığının” ibareleri sırasıyla “MİT’e”, “MİT’in” şeklinde; dördüncü fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarı” ibaresi “Teşkilat Başkanı” şeklinde; altıncı fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarının” ibaresi “Teşkilat Başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 29 uncu maddesinde yer alan “MİT Müsteşarının” ibareleri “Teşkilat Başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

р) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Teşkilat Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “MİT Müsteşarlığı”, “MİT Müsteşarlığınca”, “Başbakanlığa”, “Başbakanlıkça” ibareleri sırasıyla “MİT”, “MİT tarafından”, “Cumhurbaşkanlığına”, “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde; yedinci ve dokuzuncu fıkralarındaki “Başbakanlıkça” ibareleri “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiş; dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

s) Geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6

Bu maddenin yayımlandığı tarihte Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirilmiştir. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilir.

Diğer mevzuatta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarına ve Müsteşar Yardımcılarına yapılan atıflar Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına ve Başkan Yardımcılarına yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 7

Diğer mevzuatta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına veya MİT Müsteşarlığına yapılmış atıflar Milli İstihbarat Teşkilatına, MİT Müsteşarına yapılmış atıflar Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına yapılmış sayılır.”

MADDE 153

14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun;

a) 1 inci maddesinde yer alan “bu kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinde yer alan “İktisat Vekaletinden” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

с) 4 üncü maddesinde yer alan “İktisat Vekaletinin” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İktisat Vekaletinden başka diğer Hükümet dairelerile Hükümete” ibaresi “bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,” şeklinde, “İktisat Vekaletinden” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından”, ikinci fıkrasında yer alan “Hükümet ile hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunlara” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 ncı maddesinde yer alan “İktisat Vekaletinin” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e)8 inci maddesinde yer alan “Hükümete” ibaresi “Devlete”, “İktisat Vekaleti” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 9 uncu maddesinde yer alan “İktisat Vekaletine” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Vekalete” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 11 inci maddesinde yer alan “İktisad Vekaleti” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” şeklinde, “İktisad Vekilliğince” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 15 inci maddesinde yer alan “İktisat Vekaleti” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 19 uncu maddesi “Genel Müdürlük, 2 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenen hizmet birimlerinden oluşur.” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

l) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

m) 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

n) 23 üncü maddesinde yer alan “İktisat Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir dahili talimatname” ibaresi “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ö) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yürütülmesi amacıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve” ibaresi ile “tüzel kişilerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve” ibaresi eklenmiştir.

p) Geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 154

25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademi başkanı dört yıllığına atanır.”

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmelikleri,” ibaresi “ve diğer mevzuatı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 23 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 155

2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlık kanundaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki” ibaresi eklenmiştir.

c) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Başbakanlık ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” ibaresi ve “kanunlardan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 156

17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dördü” ile “ve üçü Bakanlar Kurulu” ibareleri madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Bunlardan” ibaresi “Mütevelli Heyeti;” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 157

19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Başbakan tarafından” ibaresi “ilgili mevzuata göre” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 158

5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 159

5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan “ve Başbakanın” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, bir kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının birinci paragrafında yer alan “özel kanunlarda” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde” ibareleri eklenmiş, ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “kararnamede” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararında” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafında yer alan “kanunun” ibaresi “kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan “kurulmuş” ibaresi “ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararnamesinde” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararında” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı tarafından dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı görevleri müddetince devam eder.”

ç) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 160

9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. “Üniversitenin rektörü, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

b) 107 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 161

25/3/1957 tarihli ve 6940 Sayılı Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası Kuruluşu Hakkında Kanunun; 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 162

2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek 12 temsilci,”

“Genel Kurul üyelerinden birinci fıkranın (a) ve (c) bendinde sayılanlar ilgili teşekküllerin, fakültelerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarınca seçilirler.”

b) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yönetim Kurulunun teklif edeceği 3 aday arasından Hükümetçe;” ibaresi “ilgili mevzuata göre” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,” ibaresi eklenmiştir.

ç) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 29 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

ı) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 163

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun;

a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkla” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ ve Başbakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu” ibaresi “dört üyesi Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “veya Bakanlar Kurulu” ve “veya Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa” ibareleri madde metninden çıkarılmış, onbirinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 25 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 164

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya görevlendireceği bakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “veya Hükümetin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 14 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Radyo ve televizyonlar ayda en az doksan dakika gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dişiliğin önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi gibi konularda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınların, oran ve yayınlanma zamanı ile ilgili esaslar Üst Kurulca belirlenir. Bu programlar, Üst Kurul, ilgili bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, ilgili Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Üst Kurul tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Üst Kurulca yapılır.”

c) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan veya görevlendireceği bir bakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi “en yüksek Devlet memuru” ve “Başbakanlık Müsteşarına” ibaresi “en yüksek Devlet memuruna” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Başbakan veya görevlendireceği” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, onikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık uzmanı” ibaresi “Adalet uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 165

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İlgili Bakan: Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Bakanı,”

b) 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 75 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uygun görüşü” ibaresi “teklifi” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 119 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkan, ikinci başkan, başkan vekili ve üyeler, Cumhurbaşkanınca atanır.”

e) 120 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 138 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

i) Geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 166

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı üyelerden birini ikinci başkan olarak görevlendirir.”

ç) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 87 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan programlar ve hükümet programında” ibaresi “ ve programlarda” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Kanun ile” ibaresi “ Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 97 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 99 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi “en yüksek Devlet memuru” ve “Başbakanlık Müsteşarına” ibaresi “En yüksek Devlet memuruna” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bakanlık müsteşarı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “bakanlık müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakanlık genel müdürü” şeklinde, “Başbakanlık uzmanı” ibaresi “Adalet uzmanı” şeklinde, “Başbakanlık uzman yardımcıları” ibaresi “Adalet uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 111 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.”

“(2) Başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı üyelerden birini, ikinci başkan olarak görevlendirir.”

j) 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “ Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 116 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

l) 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 122 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, programlar ve hükümet programında” ibaresi “ve programlarda” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Kanun ile” ibaresi “ Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi “en yüksek Devlet memuru” ve “Başbakanlık Müsteşarına” ibaresi “en yüksek Devlet memuruna” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bakanlık müsteşarı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “bakanlık müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakanlık genel müdürü” şeklinde, “Başbakanlık uzmanı” ibaresi “Adalet uzmanı” şeklinde, “Başbakanlık uzman yardımcıları” ibaresi “Adalet uzman yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 146 ncı maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 167

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun;

a) 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22

Rekabet Kurulu, Kurumun karar organı olup biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan toplam yedi üyeden oluşur.”

b) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23

Kurul üyeleri, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından seçilir.”

c) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının bir ila dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ifadesi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “Bakanlık Müsteşar Yardımcıları” ibaresi “Bakanlık Genel Müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 168

20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanan” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 169

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakan: Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısını veya Bakanı,

d) Bakanlık: Cumhurbaşkanı Yardımcısını veya Bakanlığı,”

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkla” ibaresi “Bakanlıkla” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan dokuz üyeden oluşur.

(2) Kurul üyeliğine atanacakların dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımaları gerekir.”

ç) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bakanlık müsteşarı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “bakanlık müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakanlık genel müdürü” şeklinde, “Başbakanlık Uzman” ibaresi “Adalet Uzman” şeklinde, “Başbakanlık Uzman Yardımcıları” ibaresi “Adalet Uzman Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 170

5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun;

a) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Kurul başkanının teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi “en yüksek Devlet memuru” ve “Başbakanlık Müsteşarına” ibaresi “en yüksek Devlet memuruna” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “Resmi Gazete’de” ve “Başbakanlığa” ibareleri madde metninden çıkarılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakanlık genel müdürü” şeklinde, “Başbakanlık uzmanları” ibaresi “Adalet uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kurul başkanı ve ikinci başkanı ile üyeler Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Kurul başkan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş görememe ya da atanmaları için gerekli şartları kaybetmeleri halinde Cumhurbaşkanınca süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Kurul üyelerinin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.”

MADDE 171

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “özel kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gerektiğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı veya” ibaresi eklenmiş; (r) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararnameleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ofisler ve başkanlıkların; Türkiye’nin tanıtımı, ülkedeki yatırımların yahut finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları,”

c) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir.”

ç) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiş; (c) fıkrasının birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü paragrafının birinci ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı paragrafta yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, (h) fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş; (i) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci paragrafında yer alan “Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, “Bakanlık Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakanlık Genel Müdürü” şeklinde, (k) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere en az dört yıllık öğrenim görenler arasından Cumhurbaşkanınca atanan dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.”

“Üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.”

e) 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararnameler çıkarmaya Bakanlar Kurulu” ibaresi “kararlar çıkarmaya Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Ek 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 11

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (1), (n), (u) ve (y) bentlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

i) Geçici 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.”

j) Geçici 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Usul ve esasların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 20

Ek 11 inci maddede belirtilen usul ve esaslar yürürlüğe konuluncaya kadar bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 4 üncü maddenin birinci paragrafına göre yürürlüğe konulan usul ve esasların uygulamasına devam olunur.”

MADDE 172

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bakan müşaviri

MADDE 61/A

Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.

Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.

Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir.

b) 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.”

MADDE 173

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 174

657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.”

“Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.”

“Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 175

657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Taşra teşkilatında uzman istihdamı

EK MADDE 44

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamında, ek 41 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez hazırlama şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Ancak bu şekilde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.

Bu madde kapsamında ilk defa ihdas edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında bulunanlar, defterdarlık uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.”

MADDE 176

657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 45

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan taşra teşkilatı uzman yardımcısı alımları hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte taşra teşkilatlarında uzman yardımcısı olarak istihdam olunanların uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 177

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin (A) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (C) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (3) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 28 inci maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Sıkıyönetim veya olağanüstü” ibaresi “Olağanüstü” şeklinde, “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde, dördüncü paragrafında yer alan “Başbakanca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, beşinci paragrafında yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde, (B) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı karan” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde, (C) fıkrasının ikinci paragrafında yer alan “Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı” ibaresi

“Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde ve (Ç) fıkrasında yer alan “Başbakan onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklar” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) Ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Geçici 14 üncü maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Eki (IV) sayılı Cetvelin başlığında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve anılan Cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (ç) bendine “Başkan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdür,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 178

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“İş mevzuatına tabi veya sözleşmeyle uzman istihdamı

EK MADDE 23

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

Bu madde kapsamında uzman ve uzman yardımcısı istihdamında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak uzman yardımcılarından verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, sınavları, nitelikleri, yetiştirilmeleri ve çalışma usul ve esasları ile istihdamlarına ilişkin diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı

EK MADDE 24

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlık, kurum ya da birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebilir.

Bu madde kapsamında merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil şartı hariç olmak üzere beşinci fıkrasında yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Bu madde kapsamında taşra teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile yabancı dil ve tez şartı hariç olmak ve yeterlik sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmak üzere beşinci fıkrasında yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığının bu madde kapsamındaki yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilir.

Bu madde kapsamında istihdam edilen yardımcı veya stajyerlerden verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, yardımcı veya stajyer unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar.

Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, hizmetin gerektirmesi halinde birim veya görev yeri itibarıyla yer değiştirme esasları ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör ve aktüerler ile bunların yardımcı ve stajyerleri, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

Kurumlar arası geçici görevlendirme

EK MADDE 25

Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Yerli veya yabancı sözleşmeli personel istihdamı

EK MADDE 26

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici

mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilir.

Bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Savunma Sanayi Başkanlığında bu madde kapsamında proje veya sözleşme süresince çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretleri Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir.

Bu madde kapsamında kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Sözleşmeli personel istihdamı

EK MADDE 27

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir.

Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir ve bu şekilde ilgilendirilenler emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözl eşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İş mevzuatına tabi personel istihdamı

EK MADDE 28

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Bunlara, mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir.

Personele ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Huzur hakkı

EK MADDE 29

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanınca üç katına kadar artırılabilir.

Unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro ve pozisyonlara karşılık belirlenmesi

EK MADDE 30

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından karşılık geldiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilir. İhdas edilen kadro veya pozisyonlarda bulunanlara, karşılık gösterilen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Vekalet ve istisna sözleşmesi ile istihdam

EK MADDE 31

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde; vekâlet veya istisna sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanlar, istisna sözleşmesi ile de yerli danışman ve uzmanlar çalıştırılabilir.

Bunlara ödenecek ücretin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının üç katını aşmamak üzere ilgisine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan tarafından tespit edilir.

Bunların istihdamına ilişkin ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bu madde kapsamında çalıştırılacakların nitelikleri, işe alınmaları ve çalışma usul ve esasları ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Vergi Müfettişi İstihdamı

EK MADDE 32

Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri grup başkanlıklarında görevlendirilir.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında her bir grup başkanlığı itibarıyla yer alacak sınav konuları ile ortak sınav konulan ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yetmişinin toplamının yüz puan üzerinden en az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri grup başkanlıklarında görev yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi, Büyük Ölçekli Mükellefler,

Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilir. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlığında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi iade incelemeleri grup başkanlıklarında görev yapıp, bir takvim yılı içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan giriş sınavında alınan puanın yüzde onu, yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yirmisi ve performans değerlendirmesine göre alınan puanın yüzde yetmişi esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en başarılı yüzde beşi, izleyen yıl içinde Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilir.

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi iade incelemeleri grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri bu grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabidir. Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri ise bu grup başkanlıkları arasında yer değiştirmeye tabidir.

Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, grup başkanlarının Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler, lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kadro ve pozisyonları kaldırılan personel

EK MADDE 33

Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında gerçekleştirilen düzenlemelerin zorunlu kıldığı hallerde Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kadro veya pozisyonları kaldırılan personelden;

a) Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, durumlarına ve statülerine uygun araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde eşdeğer nitelikteki durumlarına ve statülerine uygun kadro veya pozisyonlara,

c) (a) bendi kapsamında olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara,

ç) Diğerleri, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara,

en geç bir ay içinde atanırlar. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler ve bu süreçte eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler. Birinci fırkanın (a) bendine göre araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atananlardan talepte bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara eşdeğer nitelikteki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

Teşkilat yapısı ve/veya kadro ya da pozisyonun niteliği itibarıyla birinci fıkraya göre atanabileceği kadro veya pozisyon bulunmayan personele ilişkin bilgiler devir tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevlere uygun personel istihdam eden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığı tarafından il tercihleri dikkate alınarak kırkbeş gün içinde yapılır. Ancak birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlardan bu fıkraya göre Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin teklif edileceği kadro veya pozisyonlar, bunların daha önce bulundukları yöneticilik görevleri dışındaki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlar esas alınarak belirlenir. Atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde atama işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, atama onayının alınmasıyla birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir. İhdas edilen kadro ve pozisyonlar ihdas tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca atanan personele; atandıkları yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının, yeni kadro veya pozisyonlarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının dörtte üçünden/beşte dördünden az olması halinde, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurlarının dörtte üçü/beşte dördü esas alınarak verilmeye devam edilir.

Birinci fıkranın (b), (c), (ç) bentleri uyarınca atanan personelin yeni kadro veya pozisyonlarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerçekleştirilen teşkilat düzenlemeleri sonucunda unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine özlük hakları bakımından karşılık geldiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilir. İhdas edilen kadro veya pozisyonlarda bulunanlara, karşılık olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Karşılık olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilenler emeklilik hakları bakımından da karşılık olarak belirlenen kadro veya pozisyonda bulunan emsali personel ile denk kabul edilir.

Bu madde uyarınca atanan personelin önceki birim veya kurumda geçen hizmetleri atandığı birim veya kurumda, kaldırılan kadro veya pozisyonlarında geçen hizmet süreleri yeni atandıkları kadro veya pozisyonda geçmiş sayılır.

Üst kademe kamu yöneticileri hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uygulanır.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

EK MADDE 34

En yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Başkan Yardımcıları ile daire başkanlarına; sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlık daire başkanlarına mülga mevzuat hükümlerinde kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Başkan yardımcıları ile daire başkanları, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Başbakanlık Müsteşarına, bakanlık genel müdürlerine ve bakanlık daire başkanlarına denk kabul edilir. İlgili mevzuatta mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından Başbakanlık Müsteşarına ve en yüksek Devlet memuruna yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılmış sayılır.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve başkan yardımcılarına, sırasıyla bakanlık müsteşarı ve bakanlık genel müdürü için kadrolarına bağlı olarak ilgili mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanı ve Başkan yardımcıları emeklilik hakları bakımından da sırasıyla bakanlık müsteşarı ve bakanlık genel müdürüne denk kabul edilir.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve Başkan yardımcılarına, sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcıları için ilgili mevzuatta kadrolarına bağlı olarak öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanına ve Başkan yardımcıları, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denk kabul edilir.”

EK MADDE 35

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınır.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevleri ile yurtdışı teşkilatındaki sürekli görevlere, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez. Bu fıkraya göre açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kuramsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler.

Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının taşra teşkilatının il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine Cumhurbaşkanı onayı ile atananlar hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartlar dışında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

Üçüncü fıkra uyarınca atananlar, atandıkları kadro veya pozisyonlar için ilgili mevzuatında öngörülen malî ve sosyal hak ve yardımlardan, 657 sayılı Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst dereceli kadrolara atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde dikkate alınır. Ancak atandıkları kadro dereceleri, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir. Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafî özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenir.

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar Cumhurbaşkanınca;

a) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler görev yaptıkları kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın, ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bu maddede belirtilen üst kademe kamu yöneticiliğine atananların, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarihte emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, ikinci fıkrada belirtilen kadro veya pozisyonlara atanmak yerine yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda, emeklilik ikramiyeleri hizmet süreleri dikkate alınarak yüzde elli fazlasına kadar ödenebilir. Bu oran Cumhurbaşkanınca arttırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz.

EK MADDE 36

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatındaki üst kademe kamu yöneticisi ve taşra teşkilatındaki il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile bu kadro, pozisyon ve görevlerin dengi ve daha üstü kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, öğrenim durumu şartı dışında;

a) Belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum personeli olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen hizmet sınıfları kapsamına dâhil kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olmak,

c) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden olmak,

c) Belirli kadro veya görevlerde belirli bir süre bulunmuş olmak,

gibi özel şartlar aranmaz.

Bu madde kapsamında belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar ile hâkim-savcılık mesleğine dâhil olanlara kendi hizmet sınıfı dışından atama yapılması halinde, anılan kadroların hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir. Bu şekilde atananlara malî haklar kapsamında, kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının kurum içerisindeki emsali personele malî haklar kapsamında kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamından düşük olması halinde aradaki fark bu görevde kaldıkları sürece tazminat olarak ödenir.

Bu maddede yer alan hükümler; ek 11 inci madde kapsamında yer alan kurumların, Adalet Bakanlığının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu madde kapsamında yer alan kadrolarıyla aynı veya benzer unvanlı kadro, pozisyon ve görevleri ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkında da uygulanır.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 179

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlere göre duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan idari hizmet sözleşmesine ya da iş mevzuatına tabi uzman yardımcısı alımları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlere dayanarak idari hizmet sözleşmesine ya da iş mevzuatına tabi uzman yardımcısı olarak istihdam olunanların uzmanlık kadro veya pozisyonlarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 27

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlere göre duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör alımları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlere dayanarak müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör olarak istihdam olunanların müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüerler kadro veya pozisyonlarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 28

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlerine dayanılarak kamu kurum veya kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmekte olanlar hakkında, mevcut sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 29

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan hükümlere göre kurum hizmetlerini iş mevzuatı hükümlerine göre yürüten personel hakkında, mevcut sözleşmelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 30

Mevzuatta yapılan atıflar bakımından mülga 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 31

10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan, personelin kurumlarından aylıksız izinli sayılması ya da kurumlarıyla ilişkilerinin sona ermesi suretiyle diğer kamu kurum veya kuruluşlarında mevzuatında öngörülen statülerde sözleşmeyle görevlendirilmesine veya istihdamına dayanak teşkil eden hükümlere göre çalıştırılanların görevlendirmeleri veya istihdamları, bunların aylıksız izinli sayıldıkları ya da ilişkilerinin sona erdiği kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşlerine, kıdem ve hizmetlerinin değerlendirilmesine ve tazminata ilişkin yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması suretiyle bir ay içerisinde sona erdirilir.

GEÇİCİ MADDE 32

Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam ederler.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi ile kadroları kaldırılan diğer üst kademe kamu yöneticilerinin mevcut kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Bu madde kapsamına giren üst kademe kamu yöneticilerinin mali, sosyal hak ve yardımları, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar, bu maddenin yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenmeye devam eder.

GEÇİCİ MADDE 33

Bu maddenin yayımı tarihine kadar, bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarına ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılıp da bu maddenin yayımı tarihinde anılan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlardan;

a) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanır.

Birinci fıkrada sayılanlardan, anılan fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler görev yaptıkları kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Atama işlemi

gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte malî haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara malî hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 34

Bu maddenin yayımı tarihinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev yapmakta olan Kurul başkan ve üyelerinden;

a) Atanma tarihi itibarıyla görevde dördüncü yılını doldurmuş olanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde,

b) Atanma tarihi itibarıyla görevde dördüncü yılını doldurmamış olanların görevleri dördüncü yılı doldurdukları tarih itibarıyla,

başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Birinci fıkra kapsamında görevleri sona erenlerden daha önce kamu görevinde bulunmamış olanlara, kalan görev sürelerine ilişkin mali ve sosyal hak ve yardımlarına ait ödemeler toplamı tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkra kapsamında görevleri sona erenlerden kamu görevlileri arasından atanmış olanlar görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurmaları halinde önceki kurumlarındaki yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki kadro veya pozisyonlara bir ay içerisinde atanırlar. Bunlardan daha önceki kadro veya pozisyonları iptal edilenlerin ilgili kurumlarca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara en geç iki ay içerisinde atanmaları sağlanır. Atama işlemi gerçekleşinceye kadar bunlara daha önce almakta oldukları her türlü ödemeler görev yaptıkları kurum tarafından yapılmaya devam olunur. Bunlardan bu madde uyarınca yeni kadro veya pozisyonlara atananlara, atandıkları tarih itibarıyla eski kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin olarak aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı olarak yapılan ödemeler, avukatlık vekalet ücreti, fazla çalışma ücreti, tayın bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kalan süre boyunca tazminat olarak ödenir.”

MADDE 180

5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve kararnamelerle” ibaresi “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ve (d) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulundan karar almak şartiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve “Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın başında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Jandarma Asayiş Vakfı” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi ile “(Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden)” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde ve “3212” ibaresi “ilgisine göre 3212 veya 4645” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

g) Eki (1) sayılı cetvelin dördüncü satırı ile (2) sayılı cetvelin birinci, ikinci, dördüncü, yedinci ve onbirinci satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 181

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunun;

a) Adı “Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin madde başlığında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin madde başlığında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrada yer alan “bir kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “bu kararnamenin” ibaresi “bu kararın” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum göstermeleri üzerine” ibaresi ile ikinci fıkrada yer alan “, bir kanun tasarısı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 1 ila 4 üncü maddeleri ve 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 182

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda” ibaresi “, ihdas edilen pozisyonlarda” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan “pozisyon unvan ve nitelikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci ve altıncı paragraflarında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, beşinci paragrafında yer alan “ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “ve diğer mevzuatla” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “kanunlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “ve diğer mevzuatta” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına “kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiştir.

f) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

h) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kadrolar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterildiği şekilde düzenlenir.”

ı) 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

i) 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (XII) numaralı bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, aynı maddenin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (G) bendinde yer alan ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiştir.

l) 43 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi

“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Başbakan Başmüşaviri,”, “Başbakan Müşavirliklerine,”, “Başbakanlık ve”, “Başbakanlık Basın Müşavirliğine,” ve “Bakanlar Kurulu Sekreterliğine,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

o) 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunlarındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki” ibaresi eklenmiştir.

ö) 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

p) 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

r) 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya kuruluş kanunlarında” ibaresi “, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

s) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ş) 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

t) 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “özel kanunlarla” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

u) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “veya özel kanunların” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

v) 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve” ibaresi “bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

y) 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

z) 108 inci maddesinin (E) fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

aa) 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

bb) 131 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “askeri savcılar veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

cc) 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

çç) 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

dd) 152 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (A) bendinin (b) alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (B) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (H) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (III) numaralı fıkrasının birinci ve beşinci paragraflarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci paragrafında yer alan “ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi ile ikinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ee) 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ff) 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

gg) 178 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğğ) 193 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

hh) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ıı) 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

ii) 217 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

jj) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

kk) 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ll) 231 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

mm) Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

nn) Ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

oo) Ek 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Maliye ve Hazine Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

öö) Ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

pp) Ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlgili kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

rr) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ss) Ek 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına “Özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

şş) Ek 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

tt) Geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

uu) Ek geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

üü) Ek geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

vv) Ek geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Başbakanlık Teşkilatında” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 183

12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2

Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden kurulur.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilir.

Uyuşmazlık Mahkemesine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir.

Toplantı yetersayısı, asıl üyelerin mazeretleri halinde yedek üyeler alınmak suretiyle sağlanır.”

c) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “asıl ve yedek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “tutuklu,” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahkeme kurulunun” ibaresi “Mahkemenin” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bölümlerin toplantılarını” ibaresi “Mahkemenin toplanmasını” şeklinde değiştirilmiştir.

“Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemler, reddedilen üye katılmaksızın incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.”

f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce;” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Başkanunsözcüsü, askeri ceza yargısı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İdari Yargı yararına ileri sürülmüş ise bu mahkemenin” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

g) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin” ibaresi “adli ve idari yargı mercilerinin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ğ) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ceza davalarında doğrudan doğruya diğer davalarda ise” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

h) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamların,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ı) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adli, idari, askeri” ibaresi “Adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mercilerinden en az ikisi” ibaresi “mercileri” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

j) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hukuk alanındaki hüküm” ibaresi “Hüküm” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

k) 26 ncı maddesinin başlığı “Toplanma ve karar verme koşulları ve incelemelerin dosya üzerinde yapılması:” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Hukuk ve Ceza Bölümlerinde ve Genel Kurulda,” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Bölümlerde ve Genel Kurulda” ibaresi “Uyuşmazlık Mahkemesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29

Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları kesindir. Başkanın uygun göreceği kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”

m) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Geçici raportörler, hâkimlik ve savcılık mesleğinde en az dört yılını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla Uyuşmazlık Mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakati üzerine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler.”

n) 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığınca atanacak üçer katipten oluşacak büro tarafından Uyuşmazlık Mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür.”

o) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından seçilmiş asıl ve yedek üyelerin üyelikleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.”

ö) 23 üncü, 30 uncu ve 37 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 184

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hükümetle” ibaresi “yürütmeyle” ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Bakanlık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı,” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

c) 9 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “Tüzük tasarılarını inceler;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cumhurbaşkanı kararlarına,

b) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,”

e) 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 48 inci maddesinin başlığında yer alan “Kanun ve tüzük tasarıları ile” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasardan üzerindeki incelemesini,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

g) 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ğ) Geçici 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29

Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dâhil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 30

Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler ile Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelerine ilişkin görev ve yetkileri devam eder.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen işlemlere ilişkin ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış bulunan davalar Danıştayda bakılarak sonuçlandırılır.”

MADDE 185

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve askeri” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “veya askeri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve askeri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve askeri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakan veya ilgili” ibaresi “Cumhurbaşkanı ya da ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 20/A maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 186

4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun;

a) 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tüzük, yönetmelik” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Geçici 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18

Kapatılan Askeri Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Yargıtay bütçesinden karşılanır.”

MADDE 187

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10

Mevzuatta Yüksek Çevre Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 188

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 65/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 98 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 19

Mevzuatta Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 189

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine;” ibaresi “Cumhurbaşkanı, ” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 64 üncü maddesinin başlığı “Yönetmelik” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “tüzükler” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzük veya yönetmelik” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 148 inci maddesinin başlığı “Yönetmelikler” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır ve” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

Mevzuatta Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 190

18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Mevzuatta İmar Yüksek Koordinasyon Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 191

9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun;

a) Adı “Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun” şeklinde,

b) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde,

“MADDE 1

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlara “5000” gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.”

c) 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

“Diğer Cumhurbaşkanı yardımcısına vekâlet eden Cumhurbaşkanı yardımcısına veya diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez.”

ç) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde,

“MADDE 3

Bu ödenekler; Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Bakanlar için ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir.”

d) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde,

“MADDE 4

Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve Bakanlara temsil ödeneğinden başka, 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk; Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden göreve başladıkları tarihten itibaren ödenir. Mezkûr Kanunun diğer hükümleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar hakkında da uygulanır.

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken Cumhurbaşkanı yardımcılığına veya bakanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, Cumhurbaşkanı yardımcılığında veya bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır.”

değiştirilmiştir.

MADDE 192

6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3

Mevzuatta Serbest Bölgeler Koordinasyon Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 193

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan “Mesleki Eğitim Kurulu ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

Mevzuatta Mesleki Eğitim Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 194

30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi “üç yönetici üye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığı Müsteşarı veya Bakan” ibaresi “Bakanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürü,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel” ibaresi “İl” ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi “Bakanın görevlendireceği iki yönetici üye” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Spor Genel Müdürü,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 195

2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların o ildeki şube ve kurum başkanlarının” ibaresi “vali tarafından belirlenecek temsilcilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Mevzuatta üst komisyona yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 196

2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar” şeklinde, (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan,”

“g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı,”

b) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” ve “müsteşarlar” ibareleri “Bakan yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” ve “müsteşarlar” ibaresi “Bakan yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işlemler bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 3, 12 ve 13 üncü maddelerin değiştirilmeden önceki usul ve esaslarına göre sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte müşterek kararla atanmış olanlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 3 üncü maddenin değiştirilmeden önceki hali uygulanır.”

MADDE 197

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da bunların verdiği yetkiye dayanarak” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları,” ibaresi “Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,”

c) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 21 inci maddesinin birinci fırkasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında” şeklinde, “Devlet Personel Başkanından” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.”

f) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen” ibaresi “Birinci fırkanın (b) bendi gereğince belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,”

g) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15

10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle teşkilatları yeniden düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun gereğince dahil oldukları hizmet kollarında oluşan değişiklikler, personelin talebiyle sendika üyeliğini değiştirmesi durumu hariç olmak üzere,

a) Bu Kanun ve buna bağlı mevzuatta yer alan sendikal haklar açısından 15/05/2019 tarihine kadar,

b) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmeden yararlanma açısından söz konusu Toplu Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca,

uygulanmaz.”

MADDE 198

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun);

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 3/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 4/C maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 4/Ç maddesinin birinci ve onikinci fıkralarında yer alan “Kurulun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve onüçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Kurulun çalışmaları, endüstri” ibaresi “Endüstri” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça uygun görülenler, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “uygun görülenler, Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ Bakanlar Kurulu” ibaresi “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın uygun görmesi üzerine, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Mevzuatta Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 199

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

a) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “Özel kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) Geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakan tarafından ya da Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanmış veya görevlendirilmiş olanlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 30 uncu maddenin değiştirilmeden önceki hali uygulanır.”

MADDE 200

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” ve altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “müşterek kararnamenin” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

e) 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 201

3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 202

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 16 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurulun teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, (c), (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı”, (d) bendinde yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve (ğ) bendinde yer alan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Mevzuatta Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 203

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Başbakan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

b) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Cumhurbaşkanlığı” ibaresi eklenmiş ve “dışarıdan atanan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 43 üncü maddesinin madde başlığında yer alan “Başbakanlık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcılığı,” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Dışarıdan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılığı,” şeklinde ve “% 42’si” ibaresi “% 45’i” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “dışarıdan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılığı,” şeklinde ve “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresi “en yüksek Devlet memuru” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “dışarıdan” ibareleri “Cumhurbaşkanı yardımcılığı,” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kanun, tüzük” ibaresi “Mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

e) 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 73 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde” ibaresi eklenmiştir.

ğ) 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 7

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanların, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kurmuş oldukları sigortalılık ilişkisi, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma başvurmaları ve bu Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmamaları halinde, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya bakanlık görevi sebebiyle ödenen ödeneğin ilişkili olduğu dönemin bitimini izleyen ay başından başlamak üzere 4 yıl süreyle aynı kapsamda devam ettirilir ve ödenecek sigorta primi en yüksek Devlet Memuru için Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan sigorta prim tutarları, sigortalı payı da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek fatura üzerine Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı; bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır. Yaşlılık aylığı bağlanması için en erken yaşa göre tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduranlar için bu fıkra hükümlerine göre sigorta primi ödenmesine son verilir.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların ise birinci fıkraya göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç tutarı ile bu Kanunun 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığı arasındaki farka ilişkin sigortalı payı dâhil sigorta primleri ile emekli keseneği ve kurum karşılığı farkları, birinci fıkraya göre belirlenecek süre ve usuller esas alınarak Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı; bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir.

Sigorta primlerinin, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanacağı süre içerisinde Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmakta iken bu çalışmaları sona erenler ise birinci fıkra hükümlerine göre belirlenecek 4 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla ve başvuru tarihinden itibaren aynı usul ve esaslarla birinci fıkra hükmünden yararlandırılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya atandığı bakanlık görevi sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre ödenmeye devam olunacak emekli kesenekleri ile kurum karşılıkları hakkında da uygulanır.

4 yıl süreyle sigorta primlerinin veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanmasına ilişkin uygulamadan bir dönemden fazla yararlanılamaz.

Bu madde hükümlerine göre, sigorta primleri veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının tamamı ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanan süreler emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde dikkate alınmaz. Birinci fıkrada belirtilen 4 yıllık sürenin bitimine rağmen yaşlılık aylığı veya emeklilik aylığı bağlanabilecek en erken yaş itibarıyla tamamlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını veya fiili hizmet süresini tamamlamamış olanların kalan süreye ilişkin sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları, birinci fıkraya göre belirlenecek tutardan az olamaz.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, birinci fıkrada belirtilen 4 yıllık süre sonunda da yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların veya isteğe bağlı sigortalı olanların sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları da birinci fıkraya göre belirlenecek tutardan az olamaz. Ayrıca bu tutar ile Kanunun 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık arasındaki farka ilişkin işveren payı veya kurum karşılığı farkı da kendileri tarafından ödenir.”

l) Geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile sandıkların görüş ve önerileri alınarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) Geçici 38 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 204

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

(1) Mevzuatta Enerji Verimliliği Koordinasyon Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 205

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “kuruluş kanunlarında” ibaresi “kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hükümet programlarındaki hedefler ile Bakanlık tarafından belirlenen strateji ve politikaların gözetilmesi” ibaresi “üst politika metinleri ile Bakanlık tarafından belirlenen stratejilerin gözetilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 46 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 60 ıncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde ve onikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

g) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

(1) Mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 206

18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Mevzuatta Biyogüvenlik Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 207

13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2

(1) Mevzuatta Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 208

11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun;

a) Adı “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (ı), (i), (j), (k), (m) ve (n) bentlerinde yer alan “Yüksek” ibareleri ile (j) ve (k) bentlerinde yer alan “asıl” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve (d) ve (e) bentlerinde yer alan “birinci, ikinci ve üçüncü” ibareleri “birinci ve ikinci” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Müsteşarı” ibaresi “ilgili bakan yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur.”

“(5) Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur.”

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanvekiline yokluğunda diğer daire başkanı, onun da yokluğunda Başkan tarafından görevlendirilen üye vekâlet eder.”

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurulun yirmiiki asıl üyesinden” ibaresi “Kurul üyelerinden” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (j) bendinde yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “kanun ve diğer mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

“d) Hâkim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek.”

f) 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurulun;

a) Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı, Yargıtay üyeleri arasından seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen iki, İdarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen bir üye,

b) İkinci Dairesi; Yargıtay üyeleri arasından seçilen iki, Danıştay üyeleri arasından seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen iki üye, olmak üzere altışar üyeden oluşur.”

g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan plânlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim” ibaresi “Eğitim” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (b) bendi (d) bendi şeklinde teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak.

c) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak.

ç) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını Kurul müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hâkim veya savcı eliyle araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler için teklifte bulunmak.

d) İlgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın mahkeme veya hâkimlikleri belirlemek.”

“b) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek.

c) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında karar vermek.

ç) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek.”

ğ) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Kanun ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Üçüncü” ibaresi “Birinci” şeklinde ve (e) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Kanun ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18

(1) Kurulun;

a) Üç üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları; bir üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca,

b) Üç üyesi Yargıtay üyeleri; bir üyesi Danıştay üyeleri; üç üyesi hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hâli olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince, dört yıl için seçilir. Ancak öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.

(2) Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilirler.

(3) Kurul üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından en geç iki ay önce; Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu husus bildirilir.

(4) Kurul üyeliğine seçilme yeterliliği bulunan hâkim ve savcıların listesi, Cumhurbaşkanlığına gönderilir.”

j) 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçimlerin zamanı

MADDE 19

(1) Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.”

k) Üçüncü Kısım İkinci Bölümünün başlığı “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurula Üye Seçimi” şeklinde ve 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca; Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından altmış gün önce seçim süreci başlatılır ve adaylık için başvuru tarihleri ilân edilir.

(2) Başvuru süresi içinde 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı nitelikleri taşıyanlardan Kurul üyesi olmak isteyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurur. Meclis Başkanlığı, başvuru süresinin bitiminden sonra başvuruları Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderir.

(3) Karma Komisyon, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada bu çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da yeterli çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanır. Karma Komisyon, her bir üyelik için belirlediği üç adayı Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirir.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılmaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanır.

(5) Meclisin üye seçimine ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.”

l) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27

(1) Kurul üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalması hâlinde durum, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına derhal bildirilir ve boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üye seçimi yapılır.”

m) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyeleri ile yedek üyelerin” ibaresi “üyelerinin” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılığından seçilenlerden Kurul üyeliği herhangi bir sebeple sona erenler, Genel Kurul tarafından müktesepleri dikkate alınarak tercih ettikleri üç ayrı yerden birinde uygun görülecek bir göreve atanırlar.”

n) 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “kurulu,” ibaresi “için seçilen üye,” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Soruşturma kurulu,” ibaresi “Soruşturmayı yürüten üye,” şeklinde değiştirilmiştir.

“Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, Genel Kurul tarafından soruşturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir.”

o) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “kurulu,” ibaresi “için seçilen üye,” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Soruşturma kurulu,” ibaresi “Soruşturmayı yürüten üye,” şeklinde değiştirilmiştir.

“Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, Genel Kurul tarafından soruşturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir.”

ö) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “şikâyetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan tarafından” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “soruşturma kurulu üyeleri” ibaresi “soruşturmayı yapan üye” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarının” ibaresi “ilgili bakan yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

r) 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Atıflar

EK MADDE 1

Diğer mevzuatta Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yapılan atıflar Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yapılmış sayılır.

EK MADDE 2

Mevzuatta Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevler, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılır.”

s) 21 ila 26 ncı maddeleri ve 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 209

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yedi” ibaresi “altı” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Onyedi” ibaresi “Onbeş” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde, (ç) bendi aşağıdaki şekilde ve (f) bendinde yer alan “milletvekili olmayan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak.”

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “dekanı ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “bakan yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

e) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde ve “oniki” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedişer” ibaresi “altışar” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin,” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin,” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendi ile maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan her biri”

“(2) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayılarında eşitlik bulunması halinde, iptal davası açabilecek siyasi parti grupları, son milletvekili genel seçiminde alınan geçerli oy sayısına göre belirlenir.”

ğ) 37 nci maddesinde yer alan “kanun hükmünde kararnamelerle” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 38 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “milletvekili veya milletvekili olmayan” ibaresi “milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 57 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları üç ay içinde tamamlanır. Yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde, ilave üç aylık süre içinde kesin olarak tamamlanır.”

l) 66 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

m) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2

(1) Birlikte yapılan ilk Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihten önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

(2) Kaldırılan Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27/4/2017 tarihinden önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

(3) Kaldırılan Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş üyelerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder. Bu üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle ilgili bütün hakları saklıdır.

(4) Mahkemenin kanun hükmünde kararnamelere ilişkin görev ve yetkileri devam eder.”

o) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 210

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Mevzuatta Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 211

3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Mevzuatta Araştırma Altyapıları Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 212

28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Mevzuatta Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.”

MADDE 213

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi eklenmiş ve (j) bendinde yer alan “ilgili kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiştir.

b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 6 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kalkınma planları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar,” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “stratejik planların” ibaresinden sonra gelmek üzere “politikalar,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir” ibaresi “esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” ibaresi “hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar,” ibaresi “ve” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanunda” ibaresi “kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.”

ğ) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özel kanunla” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “özel kanunlarla” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiş ve (k) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 14 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelir ve giderleri etkileyecek kanun teklifleri

MADDE 14

Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tekliflerinin getireceği malî yük, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere eklenir. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir.”

i) 16 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.”

j) 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı tarafından” şeklinde, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ Maliye Bakanlığına” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

k) 18 inci maddesinin başlığında yer alan “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “tasarısına” ibaresi “teklifine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “dikkate alınmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı tarafından” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

“Merkezî yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.”

l) 19 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “tasarısının” ibareleri “teklifinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “bölümler halinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenen bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.”

m) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, (a), (c) ve (e) bentlerinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve (g) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

n) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığı bütçesine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Başbakanlık bütçelerine” ibaresi “bütçesine” şeklinde değiştirilmiş, “Kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin” ibaresi “dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

r) 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığının vizesine” ibaresi “vizeye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu yatırım projeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir.”

“Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan, afetlerle ilgili olanlar hariç, yeni kamu yatırım projesi teklifleri fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü ile birlikte sunulur.”

s) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sözleşme esaslarına veya kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ibaresi eklenmiştir.

ş) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının onayıyla” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının onayıyla” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

t) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanuni” ibaresi “kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

u) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle” ibaresi “kanun ve diğer mevzuatla” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının planlanması ve kullanılmasına ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, ödenek gönderme belgesine bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.”

v) 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelikler ile” ibaresi “kanun ve” şeklinde değiştirilmiştir.

y) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu borç yönetimine ilişkin olanlar da dahil giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”

z) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı tarafından” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi ise “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

aa) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

bb) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler, amaçlar, stratejiler ve taahhütler her malî yıl başında kamuoyuna duyurulur.”

cc) 37 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

çç) 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

dd) 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ee) 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı tarafından” ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “İçişleri Bakanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ff) 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “tasarısı” ibareleri “teklifi” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu teklif, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.”

gg) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “tasarısı” ibaresi “teklifi” şeklinde değiştirilmiştir.

ğğ) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

hh) 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ıı) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “özel kanunlarında” ibaresi “kanunlarında ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ii) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

jj) 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili idarelerin de görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

kk) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ll) 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

mm) 53 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

nn) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde ve “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

oo) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “malî yönetim ve iç kontrol” ibaresi “mali yönetim ve kontrol” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

öö) 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

pp) 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teşkilat kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

rr) 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ss) 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

şş) 65 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü cümlesinde yer alan “İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

tt) 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur.”

uu) 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiştir.

üü) 71 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

vv) 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi eklenmiştir.

yy) 75 inci maddesi madde başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Malî yönetim ve kontrol sisteminin denetimi

MADDE 75

Malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; Cumhurbaşkanı kamu idarelerinin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir.”

zz) 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tümüyle” ve “belirgin” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

aaa) 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

bbb) 80 inci maddesinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ccc) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

ççç) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alanı kalmayan fonlar Cumhurbaşkanı tarafından tasfiye edilebilir. Bunların tasfiyesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı tarafından fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.”

ddd) Ek 4 üncü maddesinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

eee) Ek 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

“EK MADDE 5

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan idarelerin bu Kanuna ekli cetvellerden hangisinde yer alacağı ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilir.

EK MADDE 6

Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması çerçevesinde yapılan ödenek aktarma işlemleri, personel giderleri tertiplerinden diğer tertiplere yapılan aktarmalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 21 inci maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenen ödenek aktarmalarına ilişkin sınırlamalara tabi değildir.

Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanmasının gerektirdiği bütçe işlemlerini yapmaya, bütçenin uygulaması ile kesin hesapların hazırlanmasına ilişkin olarak gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanmasına ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar yapılması gereken zorunlu harcamalar kapatılan idare veya ilgili idare bütçesinden gerçekleştirilir.

Kapatılan harcama birimi ve idareler için faaliyet raporu düzenlenmez. Bu birim ve idarelerin yılı faaliyet sonuçları görev, yetki ve sorumluluklarının devredildiği idarelerin faaliyet raporlarında gösterilir.”

fff) Geçici 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ggg) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22

Bu Kanunda veya diğer kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin yetkileri kullanmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulacak idarenin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu görev ve yetkiler, Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılabilir.”

MADDE 214

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 215

Bu maddenin yayımlandığı tarihte bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler sonucunda kapanan bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Aynı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin 35 inci sırasında yer alan “Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı” şeklinde ve (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER BÖLÜMÜNÜN” 1 inci sırasında yer alan “Savunma Sanayi Müsteşarlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 216

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bunlara karşılık olarak belirtilen ve düzenlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.

MADDE 217

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz kişiler arasından atanır.

MADDE 218

10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten

kaldırılmış ve Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır.

Mevzuatta, Başbakanlığa yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığına veya görev ve faaliyet alanlarına göre ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara yapılmış sayılır.

MADDE 219

Kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılmış ve açılacak olan adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanır. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığının taraf olduğu davalar ile Cumhurbaşkanlığına karşı açılmış ve açılacak davalarda Cumhurbaşkanlığınca ilgili idare hukuk birimlerine temsil ve takip yetkisi verilebilir. Temsil ve takip yetkisi verilerek devredilen davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığının vekili sıfatıyla, takip yetkisi verilen ilgili idare hukuk birimince takip ve müdafaa edilir.

Kapatılan Başbakanlığı temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer bakanlık ve idareler ile avukatlık hizmet alımı kapsamında temsil yetkisi verilmiş olan sözleşmeli avukatlar tarafından takip edilmekte olan davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemleri Cumhurbaşkanlığını temsilen takip edilmeye devam edilir. Bunlar için ayrıca Cumhurbaşkanlığı adına yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz.

İlgili mevzuatla kapatılan Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığına verilmiş olan yetki ve görevler kapsamında yürütülmekte olan işlemler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar Cumhurbaşkanlığı adına yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaksızın Başbakanlığın kapatıldığı tarih itibariyle Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan personel eliyle görülmeye devam olunur.

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasından doğan hukuki uyuşmazlıklar ile kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatına ait personel iş ve işlemler ile bu işlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıklar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca takip edilerek sonuçlandırılır. Bunlar için ayrıca yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz.

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Komisyonun karara bağladığı mülga Başbakanlık merkez teşkilatı ile ilgili dosyalara ilişkin tüm evrak ile dava ve takip yetkisi Devlet Personel Başkanlığına devredilir. Bu dosyalarla ilgili 7075 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca açılacak davalarda husumet Devlet Personel Başkanlığına yöneltilir.

MADDE 220

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından başlatılan inceleme, soruşturma ve denetimler, ilgili mevzuata göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Mülga Başbakanlık teşkilatında görevli olup müşterek kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı, diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanının belirleyeceği makam veya merci 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni vermeye yetkilidir.

MADDE 221

1

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık kadrolarında bulunan tüm personelin görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Başbakanlık merkez teşkilatında Başbakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve birim amirleri ile Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri kadrolarındaki personel kazanılmış hak aylık dereceleri, geçmiş kadro ve unvanları ve öğrenim durumlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, bakanlıkların merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara müşavir olarak bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu şekilde atananlara göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere atama tarihinden önceki kadrolarına ilişkin olarak atandıkları tarih itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi mevzuatında kadrosuna bağlı olarak öngörülen mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere saklı tutulur. Şahsa bağlı kadrolarda bulunulan süreler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında atama yapılan kadroların kendi istekleri dışında herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakanlık Merkez Teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında görev yapmakta olanlar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kariyer meslek grubu kadrolarına veya durumları uygun görülenler Yasama Uzmanlığı kadroları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kariyer uzmanlık kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin önceki hizmetleri yeni atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu süre içinde geçen hizmetleri mali, sosyal ve emeklilik hakları yönüyle önceki görevlerinde geçmiş gibi sayılır. Bu fıkra kapsamında atananların kazanılmış hak aylıklarında, emeklilik, mali ve sosyal haklarında kayıp meydana gelmesi halinde; atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar önceki görevine ait mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurları esas alınarak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, her türlü artış ve iyileştirme yansıtılmak suretiyle ödemeye devam edilir.

Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı, kadrolarında görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik

Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun başmüfettişlik, müfettişlik, müfettiş yardımcılığı, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılığı; Başbakanlık Uzmanı, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü, Başbakanlık Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun ve mesleğe özel yarışmayla girilen uzmanlık, uzman yardımcılığı, kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu fıkra kapsamındaki personelin Başbakanlıktaki anılan kadrolarda geçirdikleri süreler, kıdem bakımından muadilleriyle mali ve özlük hakları bakımından denkliğinin sağlanması da dâhil olmak üzere, yeni atandıkları kurumların kadrolarında geçmiş sayılır.

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan hukuk müşavirleri, kadro sınırlaması ile bağlı olmadan bulundukları kadro ve dereceleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılır. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun eki (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği hakkındaki hükümler uygulanır. Bunların Başbakanlıkta geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde geçmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş olan kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanlar öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarım Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu madde gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının İdare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar.

Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeli atama işlemleri yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir.

MADDE 222

Bu maddenin yayımı tarihinde yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim için Başbakanlıkça yurt dışına gönderilmiş bulunan personelin yurt içi ve yurt dışı aylıkları, kadrolarının nakledildiği kurum bütçesinden 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre ödenir. Bunların lisansüstü eğitim giderleri, sağlık sigortası giderleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamındaki kitap ve kırtasiye ödenekleri ile dönüş seyahat gündelikleri ve vasıta giderleri, kadrolarının nakledildiği kurum bütçesinden ödenir.

MADDE 223

Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince kapatılan Başbakanlığın taşınır ve taşınmaz mal, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek üzere; kapatılmadan önce Başbakanlıkta kurulmuş olan Devir ve Tasfiye Komisyonu, devir alacak kurum görevlileri ile birlikte görev ve çalışmalarına yeni teşkilatlanma süreci tamamlanıp devir ve tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar devam eder. Komisyon devir ve tasfiyeye ilişkin bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi başka türlü belirlenmedikçe devam eden sözleşmelerin uygulaması veya feshi dâhil elektronik hizmetlerin taşınır ve taşınmazlar devir veya tasfiyesi gibi her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmeye yetkili ve görevlidir.

MADDE 224

Kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatına ait;

a) Her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Hazine ve Maliye Bakanlığına,

b) Başbakanlığın üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına,

c) Yazılı ve elektronik ortamdaki resmi kayıt ve dokümanlar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne,

ç) Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Başbakanlığa tahsis edilmiş olup bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla Başbakanlık Merkez Teşkilatınca kullanılmakta olan taşınmazlar Hazine ve Maliye Bakanlığına,

bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte devredilmiş sayılır. Ancak yeni teşkilatlanma süreci tamamlanıp devir ve tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar kapatılan Başbakanlığa ait yukarıda zikredilen tüm varlıkların Başbakanlık merkez teşkilatı birimleri ve mevcut personeli tarafından geçiş sürecinde yapılması gereken iş ve işlemlerdeki ihtiyaçları dâhilinde önceki yetki ve görevler çerçevesinde kullanımı saklıdır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce emekli olan kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatı personelinin dosyaları Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devredilir. Bu personelin ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca temin edilir.

Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 225

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu gereğince çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki uyum değişiklikleri ile yeni teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar; kapatılan Başbakanlık yetki ve görevleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemler ile düzenlemelerin uygulamasına, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatı birimleri ve personeli tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilir.

MADDE 226

Kapatılan Başbakanlığın kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkan tereddütleri gidermeye,

a) Bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Personelin devri ve yeniden atanmasına ilişkin iş ve işlemlerde Devlet Personel Başkanlığı,

c) Görev ve yetkilerin devri konusunda ise Cumhurbaşkanlığı,

yetkilidir.

MADDE 227

Kapatılan Başbakanlık Merkez Teşkilatının devir ve tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar yapılacak harcamaları, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Başbakanlık Merkez Teşkilatına tahsis edilen ve 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği de dâhil, ödeneklerin kullanımı ile Başbakanlık merkez teşkilatının tasfiyesine ilişkin işlemler, kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatının görev ve yetkilerinin devir işlemleri tamamlanıncaya kadar önceki esas ve usuller çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatının birimleri ve mevcut personeli tarafından ilgili mevzuatına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı gözetim ve kontrolünde yürütülmeye devam edilir.

MADDE 228

10/4/1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır. İşletmeye ait her türlü taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilmiştir. İşletmenin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür.

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışan personelden;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsündeki personelin, mevcut kadro unvan ve dereceleriyle en geç bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapılır. 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personel, atama teklifi yapıldığı lamımda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu döneme ilişkin her türlü mali ve sosyal hakları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsündeki personelin, en geç bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına atama teklifi yapılır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, atama teklifi yapılan kurumlar tarafından atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni kurumlarında görevlerine başlamak zorundadır. Bu süre içinde yeni kurumlarında işe başlamayanların iş sözleşmeleri, beş günlük sürenin bitimi itibarıyla feshedilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak sözleşme fesihlerinin geçerli sebebe dayandığı kabul edilir ve 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeyeceği gibi, ihbar tazminatı da ödenmez. Bu personelin atama emirlerinin tebliğini izleyen günden başlayarak yeni görev yerlerinde işe başladıkları güne kadar olan süreye ilişkin ücretleri, işe başlama yazılarının bir örneğinin bu beş günlük süre içerisinde ibrazı kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenir. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar atama işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

İkinci fıkra kapsamındaki personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kadrolar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kapatılan Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında istihdam edilen personelden bu madde uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve sözleşme ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları veya atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu madde uyarınca gerçekleştirilen kapatma ve devir ile diğer geçiş işlemlerine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 229

24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin uygulanması bakımından hangi yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı ile ilgili oluşabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 230

28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 231

23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olduğu veya fiilen kullanıldığı birimin ve/veya bu birime verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşuna ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş olanlar ile fiilen kullanılanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere kapatılan bakanlığın veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden yapılandırıldığı bakanlığa veya kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın uhdesine geçen bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş veya bunlar tarafından fiilen kullanılan taşınmazların hangi bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılacağı ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnamesi yürürlükten kaldırılan ve teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılmayan kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazine adına resen tescil edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri, her türlü taşınır, araç, gereç ve malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları ve kadro ve pozisyonlarında bulunan personeli ile birlikte, ilgili bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun birimlerinin ve/veya görevlerinin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlıkta veya kamu kurum ve kuruluşunda kurulan döner sermaye işletmesine, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının döner sermaye işletmelerinin bu fıkra kapsamında devredileceği döner sermaye işletmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Adalet Bakanlığında; Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Avrupa Birliği Genel Müdürü,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, T. Hukuk Müşaviri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

c) Dışişleri Bakanlığında; Siyaset Planlama Genel Müdürü,

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında; Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Maden İşleri Genel Müdürü ve Petrol İşleri Genel Müdürü,

d) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğünde; I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İdari İşler Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı,

e) Maliye Bakanlığında ve Hazine Müsteşarlığında; Muhasebat Genel Müdürü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Devlet Destekleri Genel Müdürü, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

f) İçişleri Bakanlığında; Mahalli İdareler Genel Müdürü,

g) Kültür ve Turizm Bakanlığında; Milli Kütüphane Başkanı,

ğ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında; Sanayi Genel Müdürü ve Verimlilik Genel Müdürü,

h) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ve Orman ve Su İşleri Bakanlığında; Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayın ve Yayımlar Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü,

ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ve Ekonomi Bakanlığında; Avrupa Birliği Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Denetim Hizmetleri Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü,

i) Kalkınma Bakanlığında; genel müdürler, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü,

j) Avrupa Birliği Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri dışındaki birim amirleri,

kadrolarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu şekilde görevi sona erenlere 15/7/2018 tarihinde mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak yapılacak ödemelerde bu maddenin yayımı tarihindeki kadro veya pozisyonları esas alınır. Bunlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlığın veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun ilgili kadrolarına veya pozisyonlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümlerine göre atanır ve bunlar hakkında anılan madde hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu kadro veya pozisyonlarına atanır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu değişen birimlerde veya bu birimlere ilişkin servislerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda görev yapanlardan (aylıksız izinde bulunanlar dahil); bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşunun değişen veya kapanan birimlerinin merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlar, söz konusu birimin bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun merkez teşkilatı için ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanına, değişen veya kapanan birimlerin taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlar ise söz konusu birimin bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun taşra teşkilatı için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanına, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların atanacağı veya görev yapmaya devam edeceği birim, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bunların mevcut kadrolarında geçirdikleri süreler, atandıkları yeni kadrolarında geçirilmiş sayılır. Bunlardan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunup defterdarlık milli emlak birimleri ile malmüdürlüklerinin milli emlak servislerinde görev yapanlar ile defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olup 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı iken Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatında Milli Emlak Uzman