Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Konsolide metin (Sürüm: 41)

FASIL : 1

Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar

MADDE 1

Değişik madde: 10.06.1994 t. 4000 s. K. m.1

Posta ve telgraf tesis ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce (PTT), telekomünikasyon hizmetleri ise yetkilendirilen işletmeciler tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m. 66

(...)

Değişik fıkra: 21.04.2005 t. 5335 s. K. m. 1

(...)

Mülga fıkra: 27.01.200 t. 4502 s. K. m. 1

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 . 5809 s. K. m. 66

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m. 66

Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısı işletmeye yetkilidir.

Ek fıkra: 27.01.2000 t. 4502 s. K. m. 1

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir.

Değişik fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

Mülga fıkra: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

MADDE 2

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 3

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 4

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

FASIL :  2

Salâhiyet

MADDE 5

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 6

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 7

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 8

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 9

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 10

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 11

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 12

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 13

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 14

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 15

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 16

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

FASIL : 3

Ahkâmı cezaiye

MADDE 17

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 18

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 19

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 20

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 21

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 22

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 23

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 24

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 25

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 26

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 27

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 28

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

FASIL : 4

Telekomünikasyon Hizmetlerinin Ücret Esasları

MADDE 29

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 30

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 31

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 32

Mülga madde: 05.11.2008 t. 5809 s. K. m.66

(...)

MADDE 33

Mülga madde: 18.05.1935 t. 2722 s. K. m. 8

(...)

EK MADDE 1

(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 2

(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 3

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 4

(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 5

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 6

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 7

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 8

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 9

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 10

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 11

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 11 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 12

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 12 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 13

(21/12/1931 - 1900 sayılı ek Kanunun 13 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)

EK MADDE 14

(18/5/1935 - 2722 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

EK MADDE 15

(18/5/1935 - 2722 Sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

EK MADDE 16

(18/5/1935 - 2722 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

EK MADDE 17

Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, (...) , ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, milli yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, (...) , yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularındaki söz ve onay yetkisine sahiptir.

Değişik fıkra: 16.06.2004 t. 5189 s. K. m. 2

Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulundurulur. Bu üye Ulaştırma Bakanlığınca atanır. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi, sermaye artırımlarına katılmaz ve kârdan pay almaz.

Değişik fıkra: 21.01.2004 t. 5071 s. K. m. 1

(...)

Mülga fıkra: 16.06.2004 t. 5189 s. K. m. 2

(...)

İptal: E: 1995/38, K: 1996/7 28.02.1996 t. Aym K. ile iptal edilmiştir.

(...)

İptal: E: 1995/38, K: 1996/7 28.02.1996 t. Aym K. ile iptal edilmiştir.

Hisselerin satışına ilişkin usuli işlemler 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Hisselerin değeri günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında  kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmak suretiyle değer tespit komisyonlarınca tespit edilir. Hisse satışı; halka arz, blok satış, yurt içi ve/veya yurt dışı sermaye piyasalarında satış, borsada borsa usul ve esasları çerçevesinde satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kuymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle yapılır.

Ek fıkra: 01.08.1996 t. 4161 s. K. m. 1

Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine %5 pay ayrılır. Bu payın satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5’lik payın ne oranda satılacağına, Cumhurbaşkanınca karar verilir. Usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenmek üzere hisse senedi ile değiştirilebilir veya hisse senedine çevrilebilir menkul kıymetler çıkartılabilir veya Türk Telekom tarafından borç veya kredi alınabilir. Blok satışta ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları onbeş gün içinde Resmi Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazete, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Cumhurbaşkanınca onaylanır.

Yukarıda anılan Cumhurbaşkanı kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde her türlü satış işlemlerinde, satılacak hisselerin mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeleri ve diğer anlaşmaları ve gereken belgeleri imzalamaya, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan veya yetki verdiği temsilci yetkilidir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.