Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1

29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Sosyal Hizmetler Alanında Razı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 1 ila 31 inci maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 35 inci maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4

9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkra gereğince” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 11 inci maddeleri, 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 12/A ila 40 ıncı maddeleri, ek 1 inci, ek 2 nci ve ek 4 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 17 nci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5

29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6

7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders ücreti

MADDE 8

(1) Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir.”

c) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Dışişleri Bakanlığının” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f) bentleri, ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) bentleri, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkraları, sekizinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 11 ila 14 üncü maddeleri, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 21 ve 22 nci maddeleri, geçici 1 ila 6 ncı maddeleri ile eki (1), (2), (3) ve (4) sayılı listeler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7

3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8

19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;

a) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde, “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) EÜAŞ, mülga TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir.

(8) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir.

(9) EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar.

(10) EÜAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(11) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, EÜAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür.

(12) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin ederler.

(13) EÜAŞ; dokuzuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(14) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür. ”

f) 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

g) 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

(1) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, bu Kanun kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

ğ) Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Geçici 4 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’ta görev yapan tüm personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük hakları ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a atanmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’a ait işletme ve yatırım bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilmiş sayılır. Mülga TETAŞ’ın EÜAŞ’a devri sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 23

(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mülga TETAŞ’ın leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ, mülga TETAŞ yerine taraf sıfatı kazanır. Mülga TETAŞ’ın mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a devredilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 24

(1) Diğer mevzuatta, bu Kanunun 26 ncı ve mülga 27 nci maddelerine yapılan atıflar, 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Mevzuatta mülga TETAŞ’a yapılan atıflar EÜAŞ’a yapılmış sayılır.”

MADDE 10

3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun;

a) Adında yer alan “Yurtlar Kurumu” ibaresi “Yurt Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin başlığı “Amaç” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt” ibaresi “Yurt” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Koordinasyon ofisleri

MADDE 11

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtdışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

ç) Üçüncü Bölümünün başlığı “Görevler” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddesinde yer alan “Kurum; yüksek” ibaresi “Yüksek” şeklinde ve “verir” ibaresi “verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim” ibaresi “Öğrenim” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Kurum Yönetim Kurulu” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve maddede yer alan “Kuruma”, “Kurumca” ve “Kurumdan” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

f) 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek” ibaresi “Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para,” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli” ibaresi “Gerekli” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “mülkiyeti kendisine, Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kurumca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri” şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde, ondördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde ve “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Kurum tarafından” ve “Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle” ibareleri, yedinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulu tarafından” ve “Kurumca” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “kamulaştırma veya” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca vergi” ibaresi “Vergi” şeklinde, “Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 28 inci maddesinin başlığı “Özel hesabın gelirleri” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Özel hesabın” şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

j) 36 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, “2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin” ibaresi “8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine” şeklinde, “esaslar yönetmeliklerle belirtilir” ibaresi “usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “muameleler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi” ibaresi eklenmiştir.

k) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan “Kuruma kamusal” ibaresi “Kamusal” şeklinde, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 1 inci maddesi, 3 ila 10 uncu maddeleri, 12 nci maddesi, 22 nci maddesi, 24 ila 27 nci maddeleri, 30 ila 35 inci maddeleri, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci, 44 üncü, 45 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinde yer alan “Bakanlığına bağlı, merkezde katma bütçeli ve” ibaresi “Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiş, “Spor Genel Müdürlüğünün,” ve “ise” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Bakanlığının” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne bağlı” ibaresi “Bağlı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “hizmetleri” ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü,” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Bunların hazırlanması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

i) 14 üncü maddesinin madde başlığında yer alan “Genel Müdürlüğün” ve birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünün” ibareleri, “Özel hesabın” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük,” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi “Gençlik ve spor” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce tescil” ibaresi “Tescil” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “valinin” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasındaki “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesindeki “Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında” şeklinde ve “Spor Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

o) 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi

MADDE 34

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.”

ö) 36 ncı maddesinin madde başlığında yer alan “Genel Müdürlük” ile maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibareleri “İl müdürlüklerinin” şeklinde ve “malları” ibaresi “mal ve paraları” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 37 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 2 nci maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla” ifadesi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

s) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde”, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, (c) bendinde yer alan “tesislerinden Genel Müdürlükçe” ibaresi “tesisleri ile gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Sportif faaliyetlere” ibaresi “Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine, gençlik ve spor kulüplerine veya gençlik ve spora hizmet verilen tesislere” şeklinde ve “ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek esaslara” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri için gerekli olan organizasyonların yürütülmesi ile araç, gereç ve malzemelerin temini,”

ş) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve “ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

t) Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük ceza” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna” ibaresi “Merkez Spor Disiplin Kuruluna” şeklinde, “Merkez Ceza Kurulunca” ibaresi “Merkez Spor Disiplin Kurulunca” şeklinde, ayrıca bu maddede yer alan “Genel Müdürlük”, “Genel Müdürlüğün”, “Genel Müdürlükçe”, “Genel Müdürlüğe”, “Genel Müdürün”, “Bakan”, “Bakana”, “Bakanın” ibareleri sırasıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığınca”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

u) Ek 9/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük bütçesine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine özel” şeklinde ve “Genel Müdürlük” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

v) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “ve liglere katılan” ibaresi “gençlik ve” şeklinde değiştirilmiştir.

y) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

z) Ek 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 13

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçileri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesindeki yetkiyi haizdir.

Özel gelir ve hesap

EK MADDE 14

(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında;

a) Bakanlığa veya gençlik ve spor il müdürlüklerine ait veya tahsis edilmiş sayılan her türlü taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, anılan taşınmazlar bünyesinde yer alan salon, büfe, kantin, yemekhane, otopark ve benzeri ticari ünitelerin kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden doğan gelirler ile müsabaka, sponsorluk ve reklam gelirleri,

b) 351 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

c) Kredi geri ödemeleri, masraf payı ve faizleri,

ç) 5102 sayılı Kanun gereğince diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılan burs ödemeleri,

d) 3289 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

e) 7258 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

f) 5602 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden elde edilen gelirler,

ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak kaydedilir. İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen gençlik, spor ve yurt hizmetleri gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. Bakanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydedilir.

(2) Bu madde ile kaydedilen ödenekler Bakanlığın merkez muhasebe birimi adına açılacak özel hesapta izlenir. Bakanlık özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dâhil harcamaların giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; Bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kullanılacak taşınmazların yapım, kiralama, trampa, satın alma, devir, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, danışmanlık, mal ve hizmet alımı, personel, bakım ve onarım, tefriş, ısınma, su, aydınlatma gibi işletme giderleri ile öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılır. Bu madde kapsamındaki ödenekler ile özel hesaptan yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez.

(4) Özel hesaba ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde, malî raporlamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere, genel yönetim muhasebe iş ve işlemlerine ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Çerçeve hesap planına aykırı olmamak üzere, yeni hesaplar ihdas etmeye ve kullanılacak hesapların yardımcı hesaplarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenmiş Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Yardımcı Hesap Defteri, tutulması zorunlu defterlerdir.”

aa) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Sürekli kurullara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 14

(1) 3289 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulu ve Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu başkan ve üyelerinin görevleri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bakanlık sürekli kurulları başkan ve üyeliklerine atamalar en geç üç ay içerisinde yapılır. Bu kurullar teşkil edilinceye kadar mevcut kurullar ile bu kurulların başkan ve üyeleri görevlerini yürütmeye devam eder.

Taşınmazların devri

GEÇİCİ MADDE 15

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adına re’sen tescil edilir. Ayrıca, tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın fiilen bu Genel Müdürlüklerin kullanımında bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tahsis edilmiş sayılır. Bu şekilde devredilen taşınmazların devir, tescil, tasarruf, tahsis, kiralama ve benzeri işlemler Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile yapılır.

Personel devri

GEÇİCİ MADDE 16

(1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanlar Araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olur.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından atama yapılır.”

bb) 2 ila 5 inci maddeleri, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 31 inci, 35 inci maddeleri, 38 ila 41 inci maddeleri ve ek 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14

2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler.”

MADDE 15

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 12 nci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun;

a) Adı “Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma

MADDE 7

(1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilirler. Bu hususta 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.”

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 6 ncı maddeleri, 8 inci ve 9 uncu maddeleri, ek 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, ek 5 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel (A) ve (1) sayılı liste yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17

3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hükümet programları” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 1 ila 21 inci maddeleri, 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 23/A maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 24 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 25 ila 43 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18

14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı “İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 28/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl yatırım ve hizmetleri

MADDE 28/A

(1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

c) 1 ila 28 inci maddeleri, 29 ila 39 uncu maddeleri, ek 1 ila ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19

4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun;

a) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulmaz.”

MADDE 20

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Asılsız ihbar

MADDE 42/A

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 21

16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel barınma hizmeti veren kurumlara ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

MADDE 13

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığınca verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

c) 23 üncü maddesinin başlığı “İnşaat ve emlak işleri” şeklinde, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 31 inci maddesinin başlığı “Mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 1 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ila 30 uncu maddeleri, 31 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 32 ila 36 ncı maddeleri, 37 nci maddesinin birinci, ikinci ve onbirinci fıkraları, 38 ila 41 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü fıkraları, ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri, ek 6 ncı maddesi, geçici 1 ila 15 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun;

a) Adı “Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel kanununa” ibaresi “mevzuatına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına”, “Hazine Müsteşarlığının” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığına”, “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

“Tedarik işlemleri

EK MADDE 14

(1) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından mayın faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılır ve bu alımlarda eşit koşullarda yerli firmalara öncelik verilir.

Muafiyet

EK MADDE 15

(1) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaftır.”

f) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 45 inci maddesi kapsamında görev yapacak olanların Bakanlık kadrolarına atanmaları halinde bu görevleri yargı ile ilgili idari görevlerden sayılır.”

g) 1 ila 2 nci maddeleri, 2/B ila 7 nci maddeleri, geçici 1 ila geçici 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24

22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 23 üncü maddesinin başlığı “Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 28 inci maddesinin dördüncü fırkasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 42 nci maddesinin birinci ve ondördüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 45/A maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 1 ila 22 nci maddeleri, 23 üncü maddesinin birinci ila beşinci fıkraları, 25 ila 27 nci maddeleri, 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 35 ila 41 inci maddeleri, 42 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 43 ila 44/A maddeleri, 46 ila 50 nci maddeleri, 52 nci ve 53 üncü maddeleri, 55 inci maddesi, 57 nci maddesi, geçici 1 ila geçici 15 inci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26

3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Projelerin Karşılanması

MADDE 8

(1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Hazırlanan programlar veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır. Bu Kanun ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemeler döner sermaye kesintisinden istisnadır. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.”

c) 1 ila 7 nci maddeleri, 9 ila 33 üncü maddeleri, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27

3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28

29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 40/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 1 ila 38 inci maddeleri, 40 ıncı maddesi, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 7 nci maddeleri ile eki (I) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30

3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26

(1) Ticaret Bakanlığının döner sermaye işletmesinin gelirleri; Bakanlığın teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler ile İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %10’u, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %1’i olmak üzere, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşen katkı paylarından oluşur. İlgili kurumlarca bir önceki ayın gerçekleşen gelirlerine ait katkı payları müteakip ayın onbeşine kadar döner sermaye hesabına aktarılır. Bu maddede belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı payları amme alacağı sayılır ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.”

c) 36 ncı maddesinin başlığı “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 1 ila 25 inci maddeleri, 27 ila 34 üncü maddeleri, 36 ncı maddesinin birinci fıkrası, 38 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Adı “Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin başlığı “Altyapı Yatırımları” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28

(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmet birimleri sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak hazırladıkları ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Bakanlık idari düzenlemelerinde, bu düzenlemeleri ihlal edecek hizmet üretenler ile hizmetten yararlananlar için;

a) Hangi hallerde uygulanacağını açıkça belirtmek kaydıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek kaydıyla; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü beş bin Türk Lirasına kadar, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü beş yüz bin Türk Lirasına kadar, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.

c) Hangi konularda ve ne şekilde yapılacağı ile sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, belediyelerin denetim birimlerini de denetimle yetkilendirebilir ve bunlara mensup kamu personeli eliyle denetim yaptırabilir ve ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlettirebilirler.”

ç) 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 1 ila 14 üncü maddeleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ila 27 nci maddeleri, 29 ila 38 inci maddeleri, 44 üncü maddesi, geçici 1 ila geçici 9 uncu maddeleri ile eki (I) ve (2) sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun;

a) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adli, idari ve askeri” ibaresi “Adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar,” ibaresi eklenmiştir.

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Başbakan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanı yardımcıları” ibaresi eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve (5) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vekiller Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “adı geçen İdarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10

Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakan, Başbakanlık müsteşarı, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık özel kalem müdürü ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanlar ile Başbakanlıkta asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlilerinin bu Kanun gereği elde ettikleri haklar saklıdır.”

MADDE 34

10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Tanıtma Fonunun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum tarafından yerine getirilir”

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurumun” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek bakanlık veya kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35

9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Adalet Bakanlığı” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 33 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyeleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık bünyesinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi, “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde,

d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 38

21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “ilgili kamu kurumunun muvafakati alınarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurul; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanının belirleyeceği biri başkan olmak üzere Bakanlığın beş birim amirinden teşekkül eder.”

“Kurul salt çoğunlukla karar alır.

Kurulun sekretarya hizmetleri Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı tarafından belirlenen Bakanlık ana hizmet birimince yerine getirilir.”

b) Ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut Kurul üyelerinin üyelikleri sona erer.”

MADDE 39

9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40

Mülga 2945 sayılı Kanun uyarınca kadro ve görev unvanları iptal edilen veya değiştirilen personel hakkında 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir.

MADDE 41

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Halikında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;

a) Adı “Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 19/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bağlılık, ilgililik ve ilişkililik değişikliği

MADDE 19/A

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil), Cumhurbaşkanınca, Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir.”

c) 1 ila 19 uncu maddeleri, 20 nci ve 21 nci maddeleri, 21/A maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 22 ila 45 inci maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 6 ncı maddeleri ile eki cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42

1/4/1981 tarihli ve 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun;

a) Adı “Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, dördüncü ila yedinci fıkraları, dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 44

18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45

1453 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi uyarınca belirlenen 2018 yılına ait kadro ve pozisyonlar 2018 yılı sonuna kadar geçerliliğini korur.

MADDE 46

17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun;

a) Adı “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterliği” ibareleri “İdari İşler Başkanlığı” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Genel Sekreterinin” ibareleri “İdari İşler Başkanının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanınca atananlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz, bunlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların aylıkları kesilmez, yazılı talepte bulunanların ise aylıkları kesilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilirler.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı hakkında uygulanmaz. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.”

c) 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri, 4 üncü maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri ile 5 inci ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47

31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 48

17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 49

1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “tasarı ve” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (c) bendinde yer alan “tasarısı” ibaresi “teklifi” şeklinde ve “tasarısının” ibaresi “teklifinin” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “yirmi”, “on beş” ibareleri ise “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Bakanlar Kurulu” ibaresi “Kanunlarda Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “ve Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter yardımcıları”, ibaresi, yedinci ve sekizinci fıkralarının üçüncü cümleleri ile dokuzuncu fıkrasında yer alan “bildirilmek üzere Başbakanlığa” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

h) 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tasarısına” ibaresi “teklifine” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 35 inci ve 36 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

i) Geçici 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlere tahsis edilen her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği kamu kurum ve kuruluşuna ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan tahsis edilmiş olanlar ile fiilen kullanılanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre nezdinde düzenlendiği kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır.

(2) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile buna bağlı birimlerde Başkan unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında durumlarına uygun kadrolara bir ay içinde atanırlar.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerdeki kadro veya pozisyonlarda görev yapan personel, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatının diğer birimlerinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

(4) Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı olarak yapılan ödemeler, avukatlık vekalet ücreti, fazla çalışma ücreti, tayın bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve sorunları çözme yetkisi, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerin ve/veya bunların görevlerinin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden düzenlendiği ilgili kurumun üst yöneticisine aittir.”

MADDE 50

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilir.”

b) 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “şartıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

c) Ek 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 7

Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Cumhurbaşkanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta toplanan tutardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Hesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilir. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler kurumlar vergisinden muaftır.

EK MADDE 8

Cumhurbaşkanlığının sorumluluğundaki tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda Cumhurbaşkanlığınca mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”