Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
mirasçılardan mal kaçırma • maktu vekalet ücreti • tapu iptali • davanın kabulü

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hâkimi . raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davacı Zeynep yönünden feragat nedeniyle davanın reddine, davacı Hanife yönünden muvazaanın ispat edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Toplanan deliller ve tüm dosya içeriği ile mirasbırakan A.A.'ın çekişme konusu 1, 10, 52, 82 ve 97 parsel sayılı taşınmazları mirasçılardan mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yeğeni Süleyman'a temlik ettiği, Süleyman'ın da 1 parsel haricindeki taşınmazları eşi Ayşe'ye bağışladığı, Ayşe'nin konumu nedeniyle Türk Medeni Kanunu'nun 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacağı belirlenerek davanın kabul edilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

Ancak; eldeki dava 82 ve 97 parseller açısından mirasbırakan Ali'nin temlik ettiği 1/3 pay üzerinden açılmış olup, bu pay üzerinden davacı Hanife'nin miras payı oranında iptal-tescile karar verilmesi gerekirken, dava dışı Havva tarafından temlik edilen ve davaya konu edilmeyen 1/3 pay hakkında da kabul kararı verilmesi doğru değildir.

Öte yandan; davası feragat nedeniyle reddedilen davacı Zeynep bakımından davalı taraf lehine AAÜT'nin 6. maddesine göre nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsiz olduğu gibi, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda dava değerinin temlik edilen paydan davacının miras payına karşılık gelen değer olduğu gözetilerek, bu değer üzerinden harç ve yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken fazla harca ve davacı lehine az vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları belirtilen sebeplerle yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.