Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
istinaf yolu • ihalenin feshi talebi

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

Borçlunun, satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ve sair fesih nedenlerini ileri sürerek taşınır ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ... 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.06.2017 tarih ve 2017/373 E.- 2017/420 K. sayılı kararı ile davanın reddine, davacının ihale bedelinin %10’u üzerinden hesaplanacak para cezasına mahkumiyetine karar verildiği, borçlunun davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 26/02/2018 tarih ve 2017/3392 E.- 2018/483 K. sayılı kararı ile; taşınır satış ilanının, borçluya, Tebligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddesine göre usulsüz tebliğ edildiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.

İİK.nun 114. maddesi uyarınca, menkul ihalelerinde satış ilanının borçluya tebliği zorunlu değil ise de; borçluya tebliğine karar verilmesi halinde, tebliğ edilmemesi Dairemizin süregelen içtihatlarına göre ihalenin feshi sebebidir. Ancak, aynı satış kararında, çıkarılan tebligatın sonuca etki etmemesine karar verilmesi halinde ise, tebligatın çıkartılması zorunlu ise de; tebliğ edilip edilmemesinin bir önemi bulunmamaktadır.

Somut olayda, satış kararında; bilgi amaçlı olarak dosya taraflarına menkul satış ilanının tebliğe çıkarılmasına, tebligatların bila tebliğ dönmesinin satışa etki etmemesine, yapılacak gazete ilanının tebliğ yerine geçeceğine karar verildiği görülmüştür.

Bu karar doğrultusunda, borçluya çıkarılan satış ilanının usulsuz tebliğ edildiğinden bahisle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

O halde, ilk derece mahkemesinin işin esasını inceleyerek verdiği ihalenin feshi isteminin reddi kararı sonuç itibariyle doğru olup, sadece satış ilanının usul ve yasaya uygun tebliğ edildiğine yönelik gerekçesi yerinde olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.