Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ŞARTLARI

A. MÜSTAKBEL BEDENSEL ZARARIN VARLIĞI

4.138

Hâkimin, BK m. 75 uyarınca tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilmesi için, beden bütünlüğünü ihlâlden doğan bir zararın varlığı gerekmektedir. Ayrıca bu zararın kapsamını karar verme sırasında tam olarak belirleyemiyor olması da gerekir. Hükümde bir açıklık bulunmasa da, BK m. 75’in mevcut zararlar bakımından uygulanması zordur, kapsamın belirlenememesi müstakbel zararlarda da daha çok söz konusu olur. Müstakbel zarar kuşkusuz gelecekte doğacağı için belli bir belirsizlik içerir ancak bu tüm müstakbel zararların da belirlenemez olduğu anlamına da gelmez. Sayfa 4314.139

BK m. 75 hükmü kişiye gelen diğer zararlar bakımından doğrudan uygulama alanı bulamaz, hüküm açıkça beden bütünlüğünün ihlâli durumunda meydana gelen zararları düzenlemiştir. Ancak kıyasen uygulanıp uygulanamayacağı tartışılabilir . Örneğin, hâkim şeref ve haysiyetin ihlâli sonucu ortaya çıkan zararın tazmini hükmünü değiştirme yetkisini şartları varsa saklı tutabilmelidir. BK m. 75 hükmünün eşyaya gelen zararlar bakımından da doğrudan uygulama alanı bulamaz. Bununla birlikte menfaatler durumunda esasen bir fark olmadığı için eşyaya gelen zararlar bakımından BK m. 75 kıyasen uygulama alanı bulabileceği en azından tartışılmalıdır(265). Bununla birlikte beden bütünlüğü ihlâli dışında kalan kişiye gelen ve eşyaya gelen müstakbel zararların kapsamının belirlenemediği olasılıklar daha düşüktür, bu nedenle BK m. 75 bu tip zararlarda fiilen uygulama alanı pek bulamayacaktır.

I. GENEL OLARAK
B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI