Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması neticesinde ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, takip borçlularından davalı ...‘ye teminat mektubunun ve gecikme zammının kendilerine ödenmesi için başvuru yaptıklarını, ibraz tarihinde ödeme yapılmadığı için davalı aleyhine takip başlattıklarını, davalının icra müdürlüğünün yetkisine ve borca itiraz ettiğini, para alacaklarında yetkili mahkeme ve icra müdürlüğünün alacaklının ikametgahı mahkemesi olduğunu, yetikili icra müdürlüğünde takip başlatıldığını, itirazın iptali ile %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yetki itirazında bulunduğunu, davanın Garanti Bankası Bolu Şubesi’ne değil Garanti Bankası Genel Müdürlüğüne açıldığını, davacı tarafından başlatılan takipteki her iki borçlunun da yasal faaliyet adreslerinin ... olduğunu, ... İcra Müdürlükleri ile Mahkemelerinin yetkili olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, 6100 sayılı HMK’unun 7/1 maddesi gereğince davalı birden fazla ise dava bunlardan birinin yerleşim mahkemesinde açılabileceği gibi ancak dava sebebine göre kanunda davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılabileceği, bu hükmün kesin yetki niteliğinde olduğu, takip borçlularının yerleşim yerlerinin ... olduğu, davalı borçlu hakkındaki icra takibinin ... İcra Müdürlüğü'nde yapılması gerektiği, dava konusu takibin başlatıldığı ... İcra Müdürlüklerinin yetkili olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davacı idarenin talebine rağmen davalı banka tarafından tazmin edilmeyen ve davacıya ödenmeyen para alacağının tahsili amacıyla açılan itirazın iptali davasıdır.

İİK’unun 50/1 maddesi yollamasıyla icra müdürlüğünün yetkisi bakımından HMK’unun yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir.HMK’unun 10. maddesi gereğince borcun ifa yeri mahkemesi de yetkilidir. 6098 sayılı TBK ‘unun 89/1 maddesi uyarınca aksine bir anlaşma yoksa para borçları alacaklının ödeme zamanıdaki yerleşim yerinde ifa edilir. Buna göre Bolu icra müdürlüğü yetkili olup mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.Mahkemece yapılacak iş davalı borçlunun icra müdürlüğünün yetkisine yaptığı itirazın reddi ile işin esasına girmekten ibarettir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.