Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de dava miktar itibariyle kesinlik sınırının altında kaldığından duruşma istemi reddedilerek incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davalı ... Şirketinin kooperatifin yüklenicisi olduğunu, davalılardan ...'nin kooperatif başkanı, diğer davalıların yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken 10.10.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ibra edilmeyerek görevden uzaklaştırıldıklarını, alınan teftiş kurulu raporuna göre kooperatif hesabına eksik geçirilen ve hiç kaydedilmeyen tutarlar, kooperatife ait olmayan fatura ödemeleri, kooperatif kasasından belge olmaksızın çekilen paralar, kooperatif işleriyle ilgisi olmayan senet tanzimi ve kooperatife tahakkuk ettirilen vergi borçları nedeniyle kooperatifin davalılarca zarara uğratıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL'nin zarar tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vasisi, zamanaşımı itirazı ile tüm davalıların genel kurulda ibra edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı kooperatifin davalı eski yöneticileri hakkında 10.10.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda görevden uzaklaştırma kararı alarak savcılığa şikayette bulunduğu, düzenlenen teftiş kurulu raporu sonrası genel kurul kararı ile davalılar hakkında hukuki sorumluluk davası açılmasına karar verildiği, zararı öğrenme ve davalılar hakkında devam eden ceza yargılamasındaki uzamış ceza zamanaşımı süresine göre zamanaşımı itirazının yerinde olmadığı, alınan detaylı raporalara göre fazladan ödenen vergi, kasaya eksik geçen para ve belgesiz telefon, elektrik, su faturası ödemeleri olmak üzere toplam 328.798,86 TL zararın davalı yönetim kurulu üyeleri ..., ... ve ...'dan tahsilinin gerektiğinin tespit edildiği gerekçesiyle davacının talebi doğrultusunda 20.000,00 TL'nin adı geçen davalılardan tahsiline, diğer davalılar yönünden eylemleri ile zarar arasında illiyet bağı ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmiştir

Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.

Dava hukukî niteliği itibariyle, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin tazminat davasıdır. Tuzla 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/326 Esas-2009/535 Karar, Tuzla 1.Asliye Ceza Mahkemesi 2007/464 Esas-2008/536 Karar ve Tuzla 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/842 Esas- 2009/1239 Karar sayılı dosyaları ile yönetim kurulu kararlarındaki imzaların davalı ...'a ait olmadığı sabit hale gelmiştir. Kesinleşen bu dosyalarla davalı ...'ın kooperatifin yönetim kurullarına katılmadığı, sorumluluk gerektiren kararlara imza atmadığı, vergi borçlarından sorumlu olmadığı sabit hale geldiğinden bu yönetim kurulu kararlarından doğan zararlardan da sorumlu tutulması doğru değildir. Bu nedenle davalı ... hakkında davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı ... ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcın talep halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 07.12.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.