Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki konkordatonun tastiki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı vekili, müdahil ... Bank A.Ş. vekili ve müdahil Huzur ... A.Ş. vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili ve müdahil ... Bank A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemez duruma geldiğini, ödeme güçlüğüne düştüğünü ve konkordato ön projesinde yazıldığı şekilde borçlarını ödemek istediğini beyan ederek, davacıya 3 aylık konkordato geçici mühleti verilmesini ve gerekli tedbirlere hükmedilmesini dava ve talep etmiştir.

II. CEVAP

Bir kısım müdahiller davanın reddini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacı tarafın konkordato projesinin oylamaya sunulduğu, nisabın değerlendirilmesinde İİK'nın 302. maddesindeki hususların gözetildiği, konkordato projesinin alacaklılar tarafından İİK'nın 302/3. maddesinde belirtilen yeterli çoğunlukla kabul edilmediği, davacının konkordato projesinin tasdikine ilişkin İİK'nın 305. maddesindeki şartların gerçekleşmediği, davacı şirketin 28.02.2023 tarihi itibariyle 32.972.334,71 TL tutarında borca batık olduğu anlaşıldığından İİK'nın 177/1.,179., 302/3, 304/1, 305. 308. maddeleri gereğince davacıya verilen konkordato kesin mühletinin kaldırılarak, konkordato davasının reddine ve davacı şirketin re'sen iflasına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili, müdahil ... Bank A.Ş. vekili, müdahil Huzur ... A.Ş. vekili tarafından istimaf edilmiştir.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; müvekkili şirketin konkordato talebinin reddi ile iflasına karar verildiğini, mahkemece verilen kararın kaldırılmasını, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Müdahil Huzur ... A.Ş. vekili istinaf dilekçesinde; davacının iflas kararına karşı istinaf itirazlarının kabulünü ve bu husustaki kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Müdahil Anadolubank A.Ş. vekili istinaf dilekçesinde; alınan konkordato komiser ara ve nihai raporlarının göz önünde bulundurulduğunda davacı şirket bakımından doğrudan iflas şartlarının oluşmadığını, konkordatonun reddine karar verildiğinde iflas sebeplerinin bulunması halinde borçlunun iflasına karar verileceğini, davacının asıl maksadının borçlarının ifasını sürüncemede bırakmak olduğunu, konkordato komiserince tanzim edilen raporların hükme ve denetime elverişli olmadığını, davacı şirketin toplam 962,294.85 TL borcu bulunduğunu, belirtilen alacakların dikkate alınması için komiserden yeniden rapor aldırılması gerekirken söz konusu eksikliğin giderilmeden hüküm tesis edildiğini, mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı şirketin borca batık olduğu, projenin kanunun öngördüğü çoğunlukla kabul edilmediği, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve müdahil ... Bank A.Ş. vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde istinaf başvuru dilekçesinde yazılı itirazlarını tekrar ederek kararın bozulmasını istemiştir.

Müdahil ... Bank A.Ş. vekili temyiz dilekçesinde istinaf başvuru dilekçesinde yazılı itirazlarını tekrar ederek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, konkordatonun tasdiki istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İİK’nın 305 vd maddeleri.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, davacı vekili ve müdahil ... Bank A.Ş. vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davacı ile müdahil Anadolubank A.Ş.'ye yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

15.01.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.