Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
manevi zarar • iskonto • eksik inceleme • iş kazası • hesap dönemi

Davacı, iş kazasından doğan maddi ve manevi zararın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

Davanın konusu, iş kazası sonucu çalışma gücünün kısmen, kaybından doğan zararın tazmini isteğinden ibarettir. Çalışma gücünün kaybı geçici olmadığından zararın hesabında geleceğe ilişkin bir takım ihtimallerin dikkate alınması gerekecektir. Bu ihtimaller kuşkusuz öncelikle bir taraftan zarar gören kişinin daha ne kadar yaşayacağı, diğer taraftan da iş görebilirlik çağında ne kadar kazanç sağlayacağı yönlerine ilişkin bulunacaktır. Birinci hususta uygulamada Sosyal Sigortalar Kanununun 22. maddesine göre, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan "population mascu line et feminine" kelimelerinin baş harflerinden oluşan P.M.F. Fransız cetvelleri benimsenerek belirleme yapılmaktadır. İkinci hususun tayininde zarar gören kişinin yaşı, yetenekleri, halen gördüğü iş, mesleğinde ilerleme derecesi gibi hususlar gözönünde bulundurulur. Kazancın belirli aralarla belirli oranda artacağı varsayımından hareket olunurken bunu tayin eden unsurlar değerlendirilip açıklanmalıdır. Olayda kazalının iş görebilirlik çağının sonuna kadar her yıl gelirinde % 15 oranında artış olacağı esası benimsenmiş, bunu belirleyen etkenler yeterli açıklanmamış, zararın hesabındaki gelir artış oranı ile bu oranlar sonunda kaza tarihinden yaşam boyu bulunacak toplam zararın tamamının bugün ödenmesi nedeniyle peşin sermayeye çevrilirken uygulanacak iskonto oranında da değişiklik gerekip gerekmeyeceği gerek artırım gerek iskonto oranlarında değişiklik gerekiyorsa Türkiye genelinde hesap dönemi içinde gelişerek ekonomik ve malî konjonktür ile bu tür hesaplarda uygulanan matematiksel formüle etken hususlar da dikkate alınarak üniversitelerin sigorta ve aktuer hesaplarla ilgili kürsülerinin öğretim elemanlarından seçilecek bilirkişilere incelettirilerek sonucu uyarınca da karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepten (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.10.1984 gününde oybirliğiyle karar verildi.