Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Yargıtay Kararı

bölünemeyen borç • davayı inkar etmiş sayılma • kötüniyet tazminatı • borcun muaccel olması • karşı dava • borç ikrarı • tahkikatın sona ermesi • direnme kararı • kısmi ıslah • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • cevap dilekçesinin ıslahı • ön inceleme • ihbar süresi • basit yargılama usulü • ilk itirazlar • kısmi dava • bilirkişi raporu • yıllık izin süresi • ifa zamanı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • zamanaşımı başlangıcı • cevap süresi